Çocuk Kardiyoloji

Çocuk Kardiyoloji Bölümümüzde; çocukluk çağında görülen konjenital (doğumsal) ve edinsel (sonradan görülen ) kalp hastalıklarının tanısı ve tedavisi alanında uzman hekimlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Çocuk çağı kalp hastalıkları  konjenital (doğumsal) ve edinsel (sonradan görülen) şeklinde iki ana gruba ayrılır. Erişkinlerin aksine çocuklarda en sık gözlenen kalp hastalıkları doğumsal olanlardır. Her anne adayı için konjenital kalp hastalığı olan bir çocuk doğurma olasılığı 1000 doğumda 8’dir. Buna göre ülkemizde yılda yaklaşık 10.000 ile 15.000 çocuk doğumsal kalp hastalığı ile dünyaya gelmektedir.

Günümüzde bu konuda eğitim almış uzmanlar tarafından uygulanan “Fetal Ekokardiografi” yöntemi ile riskli gebeliklerde, gebeliğin 16. ile 20. haftaları arasında bebeğin kalbinin incelenmesi ve major kalp anomalilerinin belirlenmesi mümkün olmaktadır.

Merkezimizi Yakından Tanıyın

Doğumsal kalp hastalıklarının tedavisinde koordineli bir ekip çalışması yapıyoruz.

Doğumsal kalp hastalıklarının tedavisi oldukça özel ve titiz bir bakım gerektirmektedir. Çocuk kalp hastalarının tedavisinin başarı ile yapılabilmesi için çocuk kardiyolojisi, çocuk kalp cerrahisi ve çocuk anestezisinde uzman doktorlardan oluşan deneyimli bir ekibin birlikteliği büyük önem taşımaktadır.

Çocuk Kalp Sağlığı Merkezimizde doğumsal kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde spesifik olarak bu konuda eğitim almış deneyimli, pediyatrik kardiyoloji, kalp cerrahisi ve anestezi doktorlarının birlikte hareket edebileceği bir ekip çalışmaktadır.

Doğumsal kalp hastası çocuk sahibi olan ailelere erken ve doğru tanıların konulması ve doğru tedavilerin zamanında planlanabilmesi ve uygulanabilmesi konusunda deneyimli ekibimiz ve güçlü teknik donanımımız ile 20 yılı aşkın süredir hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz.

Çocuk kalp sağlığı için, dünyada güncel modern tedavi edici işlemleri başarı ile uyguluyoruz.

Çok değil bundan yaklaşık 50 yıl öncesine kadar önemli kalp rahatsızlıkları ile doğan çocuklara herhangi bir düzeltici ameliyat yapılması mümkün değildi. Ancak özellikle son 30 yılda bu alanda yapılan çalışmalar ve ilerlemeler sonucunda bugün gelinen noktada birçok önemli kalp hastalığına erken dönemde müdahale edilebilmekte ve bu hastaların normal ya da normale yakın bir hayat sürmeleri mümkün olmaktadır.

Günümüzde çağdaş konjenital kalp cerrahisi uygulanan merkezlerimizde bir çok doğumsal kalp rahatsızlığın cerrahi tedavisi başarıyla ve tam olarak yapılabilmektedir. Bu ameliyatlarda hayati risk %1 ile %10 arasında değişmektedir.

Bugün artık hastanın büyüme gelişmesini engellemeyen ve/veya kendi kendine kapanma olasılığı olan küçük kalp delikleri, hafif derecede olan ve ilerlemeyen damar darlıkları ya da kalp kapakçıkları ile ilgili bazı problemler dışında önemli doğumsal kalp hastalıklarının çoğunun tedavisi cerrahidir.

Cerrahi tedavi sonrası nispeten basit konjenital kalp hastalıkları olan çocukların hemen hepsi ve kompleks hastaların bir bölümü erişkin yaşa gelmekte ve normal kalbin bir ya da birkaç odacığının, ya da kalpten çıkan ana damarlar ve/veya kapakçıkların gelişmediği birden fazla ve daha karmaşık problemleri olan hastalarda ise tam düzeltme her zaman yapılamamakla birlikte bu hastalarında büyük bir çoğunluğuna hayatlarını daha iyi şartlarda yaşayabilmelerine olanak sağlayan yardımcı ameliyatlar uygulanmaktadır.

Bu hastalarda doğal olarak ameliyat öncesi ve sonrasında hayati risk daha yüksek olmaktadır. Günümüzde organ nakli ya da genetik mühendislik alanlarındaki çalışmalar bu tür hastalar için bir umut ışığı olmakla birlikte henüz istenilen düzeye gelememiştir.

Yeni doğan bebekler de dahil olmak üzere çocuk hastalara tanı ve tedavi amaçlı anjiyografi işlemlerini başarı ile uygulamaktayız.

Günümüzde girişimsel kardiyolojik yöntemlerin konjenital kalp hastalıklarının tedavisindeki yeri çok hızlı bir şekilde artmaktadır.

Örneğin bir çok kapak ya da damar darlıkları artık anjio laboratuvarında ameliyata gerek olmadan açılabilmektedir. Ayrıca bazı damar açıklıkları ve kalp içi delikler cerrahiye gerek kalmadan kapatılabilmektedir. Girişimsel kardiyolojik yöntemler ile tedavi hastalara cerrahiye bağlı risklerden uzaklaşmak, hastanede kalış sürelerinin azalması ve insizyon izi olmaması gibi avantajlar sağlamaktadır. Yine de bu işlemlerin az da olsa hayati risk taşıdıkları unutulmamalıdır.

Doktorunuzla konuşurken çocuğunuza uygulanması planlanan tedavi, bu tedavinin alternatifleri, yarar ve zararları hakkında detaylı bilgi almak en doğal hakkınızdır.
 
ÇOCUK KALP SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI CERRAHİSİ

5000'den fazla çocuğa kalp kateterizasyonu ve anjiyografi işlemi

Kadın doğum doktorlarınca doğumsal kalp hastalığından şüphelenilen bebeklere anne karnında (fetal) ekokardiyografi yapılmakta, bu bebekler kadın doğum uzmanları ile birlikte takip edilmekte, gerekirse anne karnında bir takım girişimler uygulanabilmektedir.
Doğumsal kalp hastalığı saptanan bebeklerin doğum ve doğum sonrası dönemlerini en iyi şekilde geçirmeleri temin edilmektedir. Yoğun bakım ünitelerinde hasta başında gerekli tüm tanısal değerlendirmeler yapılmakta ve gerekli tedaviler hızla başlanmaktadır.
Anjiyografi ünitemizde yeni doğan bebekler de dahil olmak üzere çocukluk yaş grubundaki hastalara anjiyografi işlemleri başarı ile uygulanmaktadır. Bu işlemler tanısal ya da tedavi amaçlı olabilmektedir.
Merkezimizde hali hazırda 4.514 çocuğa kalp kateterizasyonu ve anjiyografi işlemi yapılmıştır. Bunların yaklaşık 2.804 adedini tedavi edici işlemler oluşturmaktadır.
Bu işlemler arasında kalpteki ASD ve VSD adını verdiğimiz deliklerin kapatılması, kapaklardaki darlıkların balon ile açılması, büyük damarlardaki darlıkların balon ya da stent yardımıyla genişletilmesi, damarlar arasındaki ekstra kalbi yoran damar açıklıklarının kapatılması işlemleri yer almaktadır.
Merkezimizde dünyada güncel olan tüm tedavi edici işlemler başarı ile uygulanmaktadır.
Operasyon gerektiren olgular cerrahi konseyde değerlendirilmekte ve en uygun operasyon planlanarak sorunsuz bir şekilde uygulanması temin edilmektedir. Ameliyat sonrası dönemde yoğun bakım ünitesinde ve sonrasında servis izleminde cerrahlar, anestezi uzmanları ve çocuk kalp uzmanları koordineli şekilde çalışmaktadır.
Merkezimizde şu ana kadar 5.500 çocuğa kalp ameliyatı yapılmıştır.
Amacımız kalp hastalığı olan çocuklara yüksek standartlarda tanı ve tedavi olanaklarının sağlanması, iyi eğitimli ve deneyimli çocuk kardiyoloji uzmanları, konjenital kalp cerrahları, konjenital kalp hastalıklarında deneyimli anestezist ve çocuk doktorları ekibimiz ile hastalarımızı ve ailelerini daha sağlıklı yarınlara taşımaktır.

BEBEKTE VEYA ÇOCUKTA KALP HASTALIKLARI BELİRTİLERİ

Çocuklarda kalp hastalıklarının belirtileri hastalığın tipine göre önemli farklılıklar gösterebilmektedir. Hatta aynı hastalık bile her çocukta benzer bulgu vermeyebilir.
Önemli doğumsal kalp hastalığı olan çocuklar genellikle doğumdan sonraki ilk birkaç ay içerisinde kendilerini belli ederler.
Bebeklerde nadiren doğumsal kalp hastalıkları kısa dönemde ve acil olarak belirti verir.
Bebeklerde doğumdan kısa bir süre sonra ciddi tansiyon düşüklüğü ve kan dolaşımının bozulması ile acil bir kalp sorunu ilişkisi nadir görülen bir durumdur.
Çok ciddi olmayan doğumsal kalp hastalıklarında ise çoğu zaman çocuğun herhangi bir şikayeti yoktur. Bu tip rahatsızlıklar daha çok rutin muayeneler sırasında kalpte "üfürüm" duyulması sonucu yapılan tetkiklerde ortaya çıkar.


BEBEK VEYA ÇOCUKTA KALP HASTALIKLARI ŞÜPHESİ

Bebeklerde morarma (dudak, dil ve tırnak diplerinde) doğumsal kalp hastalığının ilk belirtisi olabilir.
Bununla birlikte; sık nefes alma, nefes alma güçlüğü, iyi beslenememe, kilo alamama /kilo kaybı ve aşırı terleme de kalp hastalığının diğer belirtileri arasında yer almaktadır.
Çocukluk çağında gördüğümüz kalp hastalıklarını konjenital (doğumsal) ve edinsel (sonradan görülen) olarak iki ana grupta toplamaktayız.
Erişkinlerin aksine çocukluk çağında görülen kalp hastalıklarının büyük bölümünü doğumsal kalp hastalıkları oluşturmaktadır.
Bu çocuklar kalpte yapısal birtakım bozukluklar ile doğarlar. Yapısal bozukluklar hamileliğin çok erken dönemlerinde (hamileliğin 7. haftasında kalp gelişimini tamamlamaktadır), çoğu kez anne henüz hamile olduğunun farkında bile olmadığı dönemde, kalbin normal gelişiminin etkilenmesi sonucudur.

ÇOCUKLUK ÇAĞI KALP HASTALIKLARININ SEBEPLERİ NELERDİR?

Çoğu kez kalbin normal gelişmesini bozan etkenin ne olduğu bilinmemekle birlikte bazı viral hastalıkların (Kızamık, kızamıkçık, kabakulak, soğuk algınlığı etkeni olan bazı mikroplar v.s) bunda rol oynadıkları gösterilmiştir.
Ayrıca kalıtım (genler yolu ile) ve kromozom anomalileri de (Down sendromu olan çocuklarda kalp hastalığı riski % 50’dir) doğuştan kalp hastalığı oluşması riskini arttıran faktörler arasında sayılmaktadır.
Yine hamilelik sırasında, özellikle ilk 3 ayda kullanılan bazı ilaçların (sara ve sinir hastalıkları tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar) ve alkolün kalp gelişiminde bozukluklara neden olduğu bildirilmiştir.
Bununla birlikte hastalığın bu nedenlerden hangisine bağlı olarak çocukta ortaya çıktığını bilmek her zaman mümkün değildir. Bu nedenle kesin kanıtlanmış bir neden yoksa, ailelerin ve anne-babanın kendilerini suçlu hissetmemeleri gerekir.

GİRİŞİMSEL KARDiYOLOJİK YÖNTEMLERLE TEDAVİ

Günümüzde girişimsel kardiyolojik yöntemlerin konjenital kalp hastalıklarının tedavisindeki yeri çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Örneğin bir çok kapak ya da damar darlıkları artık anjio laboratuarında ameliyata gerek olmadan açılabilmektedir. Ayrıca bazı damar açıklıkları ve kalp içi delikler cerrahiye gerek kalmadan kapatılabilmektedir. Yine son yıllarda artık kalp kapakçıklarının bir kısmıda kateterizasyon yöntemi ile yerleştirilebilmektedir. 

Girişimsel kardiyolojik yöntemler ile tedavi hastalara cerrahiye bağlı risklerden uzaklaşmak, hastanede kalış sürelerinin azalması ve insizyon izi olmaması gibi avantajlar sağlamaktadır. Bu işlemlerin az da olsa hayati risk taşıdıkları unutulmamalıdır.

Doktorunuzla konuşurken çocuğunuza uygulanması planlanan tedavi, bu tedavinin alternatifleri, yarar ve zararları hakkında detaylı bilgi almak en doğal hakkınızdır.

Hastanemiz, konjenital kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde spesifik olarak bu konuda eğitim almış deneyimli, pediyatrik kardiyoloji, kalp cerrahisi ve anestezi doktorlarının birlikte hareket edebileceği bir ekibi içinde barındıran, en yeni teknoloji ve olanakları kullanılarak hastalara kaliteli hizmet veren bir merkezdir.

Bu tür hastaların tanı ve tedavilerinin bu gibi merkezlerde yapılması erken ve doğru tanıların konulması ve doğru tedavilerin zamanında planlanabilmesi ve uygulanabilmesi açısından hayati önem taşımaktadır.

Randevu Alın