Likit Biyopsi

Hücre dışı serbest DNA kanda ve diğer vücut sıvılarında (tükürük, idrar, plevral efüzyonlar, v.b.) bulunmaktadır. Günümüzde hücre dışı serbest dolaşan tümör DNA’sının (ctDNA) genetik analizi, Onkoloji’de noninvaziv kanser belirteci olarak değerlendirilmektedir. Likit biyopsi yapılarak plazmada tümör genotiplendirilmesi:

• Kanserin erken tanısı,
• Minimal rezidüel hastalığın tespiti,
• İlaç seçimi,
• Progresyon ve tedaviye yanıtın izlenmesi gibi değişik amaçlarla kullanılabilmektedir.

Son çalışmalar, meme kanserinde, kolorektal kanserde, diffüz büyük B-hücreli lenfomada, mide kanserinde, akciğer ve pankreas kanserlerinde, minimal rezidüel hastalığın tespitinde plazma tümör DNA analizinin prognostik biyomarker olarak kullanılabileceğini göstererek rekürrensin erken tespitini sağlayabilmişlerdir.

Likit biyopsi, örneğin kanserli doku biyopsisi imkanı bulunmayan akciğer kanserli hastalarda, tedavide kullanılacak ilaçlara karar verirken, hastalığın progresyonunun ve tedavi sonrası ilaca yanıtın takibinde klinisyenlere rehberlik etmektedir.

Likit biyopsinin diğer avantajları içerisinde kısa sonuç alma süresi, düşük fiyat ve tümör profilini (tümör içerisinde ve metastatik lezyonlar arasındaki heterojeniteyi) biyopsiye göre daha iyi yansıtma sayılabilir.