Osteosarkom

Osteosarkom (osteojenik sarkom) çocuk ve ergenlerdeki kötü huylu kemik tümörlerinin en sık görülenidir.
Osteosarkomda hastada gen anormallikleri olduğu bilinmektedir. Bu hastalarda en sık 13 ve 17. kromozomlarda anormallik mevcuttur.

Osteosarkom belirtileri nelerdir?

Osteosarkom, femur alt uç ve tibia üst uçta en sık olmakta ve ekseriya uzun kemiklerde görülür. Hastaların büyük kısmında ana bulgu ağrıdır.
Olguların yarısında ele gelen kitle mevcuttur. Tutulum olan bölgede hareket kısıtlılığı ve ekstremitede (uzuvlarda) zayıflık görülebilir.
%15 oranında tümör metastazları (yayılımları) görülür ve sıklıkla akciğerler, diğer kemikler ve beyine yayılım olur.

Radyografik ve laboratuvar bulguları nelerdir?

Hastaların %50 sinde kanda serum alkalen fosfat , %25’de ise serum laktat dehidrogenaz (LDH) yüksek olarak tespit edilir.
Direkt radyografi tanı koydurur. (Radygrafik görüntüde; kemikte yapım ve yıkımın birlikte olduğu litik ve sklerotik lezyon mevcuttur)

Osteosarkom tedavisi

Osteosarkom tedavisi tümörün bulunduğu evreye göre yapılır.
Günümüzde tedavi ameliyat öncesi kemoterapi, geniş rezeksiyon (tümörün çıkarılması) ve rezeksiyon sonrası kemoterapi şeklinde ilerler.
Radyoterapiye (ışın tedavisine) yanıt düşüktür.