Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Nedir?

Göğüs cerrahisi, göğüs kafesi içerisinde bulunan kalp ve büyük damarlar dışındaki organ ve dokulara ait hastalıkların ameliyatı ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Akciğerler ve akciğerlerin etrafında bulunan kaburgalar ve göğüs duvarı ile birlikte akciğer zarları, yemek borusu, mediasten ve diyafram gibi yapılarda oluşan hastalıkların cerrahi tedavisi ile ilgilenir. Göğüs cerrahisi tarafından yapılan ameliyatların yaklaşık %80’ini kanser türleri oluşturur. Akciğer kanseri, yemek borusu (özofagus) kanseri, göğüs duvarında bulunan tümörler, timoma mediasten kitleleri göğüs cerrahisi tarafından ameliyat yapılan kanser türlerindendir. Kanserler dışında çeşitli hastalıkların tedavisinde uygulanan cerrahi işlemler de göğüs cerrahisi tarafından yapılır. Myastenia Gravis hastalığında timüs bezinin çıkarılması ameliyatı (timektomi), avuç içlerinin aşırı terlemesi (hiperhidrozis) durumunda ETS (Endoskopik Torakal Sempatektomi) ameliyatı, torasik outlet (çıkış) sendromunda birinci kaburga kemiğinin alınması ve akalazya hastalığında miyotomi yine göğüs cerrahisi uzmanı doktorlar tarafından yapılan ameliyatlardır. Günümüzde göğüs cerrahisinde yapılan ameliyatlarda ince bir kamera, yüksek çözünürlüklü ekranlar kullanılır ve vücutta ufak kesiler yapılarak ameliyatlar gerçekleştirilir.

Göğüs Cerrahisinde tanı yöntemleri ve Florence’ın yaklaşımı

Göğüs cerrahisi bölümünde hastalıkların teşhisi için birçok tanı yöntemi kullanılır. 2010 yılından beri önemli başarılara imza atan Grup Florence Nightingale Hastaneleri göğüs cerrahisi merkezinde gelişmiş ve yüksek donanıma sahip tanı cihazları bulunmaktadır. Göğüs hastalıkları, radyoloji ve nükleer tıp gibi diğer branşlar ile koordine bir şekilde çalışan göğüs cerrahisi bölümünde kullanılan tanı yöntemleri şu şekildedir:
 • Akciğer Filmi: Akciğer yapısının görüntülenmesinde kullanılan bu radyolojik tetkikte X ışınları kullanılır. Düşük dozda radyasyon içeren bu tetkik sonucunda akciğer ve etrafındaki dokular incelenir. Bu bölgede oluşan kitleler ve akciğer hastalıkları akciğer filmi sayesinde tespit edilebilir.
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT): Akciğer dokusunun görüntülenmesinde kullanılan tanı yöntemlerinden birisidir. Çok sayıda görüntü aldığı için göğüs içinde bulunan organ ve dokular bilgisayarlı tomografi ile detaylı bir şekilde incelenebilir ve bu nedenle bazı durumlarda akciğer filmi yerine tercih edilir.
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): Radyasyon içermeyen ve manyetik rezonans dalgaları ile vücut içi organların görüntülenmesinde kullanılır. Çeşitli hastalıkların tanısında ve takibinde kullanılan bir tanı aracıdır.
 • Pozitron Emisyon Tomografisi (PET-CT): Kanser tanı ve evrelemesinde kullanılan nükleer tıp branşı tarafından yapılan bir görüntüleme yöntemidir. Göğüs cerrahisinde özellikle akciğer kanserinde evreleme yapılırken faydalanılan tanı yöntemlerinden birisidir.
 • Solunum Fonksiyon Testleri: Akciğerlerin çalışma kapasitesini göstermede kullanılan, girişimsel olmayan bir tanı yöntemidir. Bu test sayesinde solunum ile alıp verilen havanın miktarı ölçülür ve akciğer kapasitesi hesaplanır.
 • Kardiyopulmoner Egzersiz Testi: Vücudun dakikada tükettiği oksijen miktarını tespit eden, sınırlı solunum fonksiyonları olan hastalarda ileri inceleme prosedürüdür.
 • Ventilasyon Perfüzyon Sintigrafisi: Akciğer damarlarında tıkanma ya da ameliyat sonrası kalan akciğer kapasitesini belirlemek için kullanılır.

Göğüs Cerrahisinde tedavi edilen hastalıklar

Vücutta diyafram ve göğüs duvarı arasında kalan bölgede bulunan kalp ve büyük damarlar dışındaki doku ve organlarda oluşan hastalık, kanser veya bozukluklar göğüs cerrahisi bölümünde tedavi edilir. Bu hastalıklar oluştukları bölgelere göre şu şekildedir:
 • Akciğer: Akciğer kanseri, pulmoner nodüller, aspergilloma, plevral efüzyon (akciğer zarları arasında su toplanması), ampiyem (akciğer zarları arasında iltihaplı sıvı birikimi), pnömotoraks (akciğer ile göğüs duvarı arasında hava birikimi), akciğere diğer organların metastazları, hemotoraks (akciğer ile göğüs duvarı arasında kan birikimi), perikard tamponadı (perikard yaprakları arasında sıvı toplanması), diyafram felci (solunumun en önemli kası olan diyaframın çalışmaması), büllöz akciğer hastalığı, göğüs duvarı tümörü, bronkoplevral fistül (solunum yolları ile akciğerleri çevreleyen zar arasında anormal bağlantı olması) ve mezotelyoma (akciğeri saran zarda oluşan tümör) göğüs cerrahisi uzmanı doktorlar tarafından tedavi edilir.
 • Mediasten: Mediasten kitlesi ve lenf hastalıkları ile birlikte timoma (timüs bezi kanseri), timik kist gibi hastalıklar, göğüs cerrahisi tarafından tedavi edilen mediasten bölgesi hastalıklarıdır.
 • Yemek borusu: Özofagus (yemek borusu) kanseri, özofagus darlığı veya delinmesi, akalazya gibi sağlık sorunları bu grupta yer alır. Akalazya yemek borusunun etrafında bulunan kasların hareketinde görülen bozulma sonucu yutma işlevinde zorlanma ile kendini gösteren bir hastalıktır.
 • Soluk borusu (Trakea): Trakeal kitleler ve darlıklar göğüs cerrahisi tarafından tedavi edilir.
 • Göğüs duvarı: Göğüs kafesindeki çöküklükler veya şekil bozukluklarının tedavi eidlmesi.

Göğüs Cerrahisinde yapılan işlemler ve tetkikler nelerdir?

Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde bulunan göğüs cerrahisi merkezinde birçok özel işlem ve tetkik yapılabilmektedir. Bu işlemler ve tetkikler yapılırken ilgili diğer branşlar ile koordine bir şekilde çalışılır. Yapılan bu işlem ve tetkiklerin bazıları şunlardır:
 • Bronkoskopi: Akciğer ve solunum yollarının kamera ile değerlendirildiği bir tetkiktir. Ucunda kamera olan ince bir tüp, burundan ya da ağızdan solunum yollarına kadar ilerletilir ve akciğer yapıları içeriden incelenir. Gerekli görülen durumlarda bronkoskopi aracılığıyla mukus veya doku örneği de alınabilir.
 • EBUS (Endobronşiyal Ultrasonografi): Bronkoskopi ile benzer şekilde kamera sistemine sahip bir tüpten oluşan bu tanı yönteminde, kamera ile birlikte ultrason probu da yer alır. Bu sayede akciğer ve etrafındaki lenf nodları yakından değerlendirilebilir. İşlem için yine tüp, ağızdan ya da burundan solunum yoluna doğru ilerletilir.
 • Plevra biyopsisi: Plevra, akciğerleri saran çift tabakalı zardır. İğne ile ya da ameliyat sırasında plevra dokusundan örnek alınarak incelemesi yapılır. Yapılan bu işlem ile doku örneği kanser ve enfeksiyon gibi sorunlar açısından araştırılır.
 • Videotorakoskopik cerrahi: 2010 yılından beri göğüs cerrahisi merkezimizde uygulanan bu işlemle, vücutta açık ameliyata ve büyük kesilere gerek duyulmadan ameliyat yapılması mümkündür. Videotorakoskopik cerrahide ufak kesiler yapılarak kamera yardımıyla vücut içindeki yapılar görüntülenir ve bu şekilde ameliyat yapılır.
 • Robotik cerrahi: Kamera sisteminin kullanıldığı robotik cerrahide el titremesi gibi risk faktörlerini ortadan kaldırmak için robotik cihazlar kullanılır. İnsan eline göre hareket kabiliyetinin çok daha yüksek olduğu bu yöntem, ileri teknolojiye sahip robotik cerrahi merkezimizde uygulanmaktadır.
 • Diyafram hernisi: Diyaframda doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan defektler.

Göğüs Cerrahisinde tedavi yöntemleri ve Florence’ın yaklaşımı nedir?

Göğüs cerrahisi bölümünde, göğüs boşluğunda yer alan kalp ve büyük damarlar dışındaki diğer organ ve dokuları ilgilendiren hastalıkların tedavisi yapılır. Grup Florence Nightingale Hastaneleri, bu hastalıklara multidisipliner bir bakış açısıyla yaklaşır. İlgili diğer branşlar ile koordine şekilde çalışan göğüs cerrahisi bölümünde tanı aşamasında olduğu gibi tedavi aşamasında da ileri teknolojiye sahip, donanımlı cihazlar kullanılır. Hastalıkların tedavisinde anestezi bölümü ile koordine bir şekilde çalışılır ve hastalar uyutularak cerrahi operasyonlar gerçekleştirilir. Bölümümüzde yapılan ameliyatlar, açık cerrahi ya da minimal invaziv yöntemleriyle yapılabilir. Minimal invaziv yöntemlerden olan robotik cerrahi prosedürü Florence Nightingale hastanesi göğüs cerrahisi kliniğinde 2011 yılından beri giderek artan oranda kullanılmaktadır.
 • Açık cerrahi: Kapalı yöntemler ile yapılamayacak büyüklükteki ameliyatlarda açık cerrahi yöntemi uygulanır. Bu yöntemde cilt ve cilt altı dokularda kesi yapılarak ilgili organlar ameliyat edilir.
 • Torakoskopik cerrahi: Güncel teknolojiden faydalanılan bu yöntemde, kapalı ameliyat yapılır. Kamera sistemi ile vücut içindeki dokular görüntülenerek yapılan minimal invaziv cerrahi yönteminde, ameliyat izi açık cerrahiye göre daha küçüktür ve komplikasyon oranı daha düşüktür. Ameliyat sonrasında görülen ağrı da daha azdır ve hastanede kalış süresi daha kısadır.
 • Robotik cerrahi: Yine kamera sisteminin kullanıldığı robotik cerrahide el titremesi gibi risk faktörlerini ortadan kaldırmak için robotik cihazlar kullanılır. İnsan eline göre hareket kabiliyetinin çok daha yüksek olduğu bu yöntem, ileri teknolojiye sahip robotik cerrahi merkezimizde uygulanmaktadır.

Göğüs Cerrahisinde kullanılan sağlık teknolojileri (cihaz) nelerdir?

Güncel teknolojik cihazlar ile donatılmış Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde yer alan göğüs cerrahisi bölümünde, hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan birçok cihaz doktorlara yardımcı olur. İleri donanıma sahip hastanemizde yer alan ve göğüs cerrahisi bölümü tarafından kullanılan bazı cihazlar şunlardır:
 • Akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme: Hastalıkların tanısında kullanılan bu cihazlardan her birinin diğerine göre avantajlı olduğu noktalar vardır. Hastanemizde muayene sonrasında hastalıkların tanısı için en uygun tanı yöntemi seçilip kullanılmaktadır.
 • Bronkoskopi ve EBUS (endobronşiyal ultrasonografi): Burun veya ağızdan, ucunda kamera takılı olan bir tüple girilerek solunum yolları ve akciğerlerin incelendiği cihazlar tanıda oldukça önemlidir. EBUS cihazında ek olarak bulunan ultrason probu, kamera ile görülemeyen lezyonların ultrasonografik olarak görüntülenmesine de imkan tanır.
 • Robotik cerrahi ve videotorakoskopik cerrahi: Kamera ve yüksek çözünürlüğe sahip monitörlerin kullanıldığı videotorakoskopi, göğüs cerrahisinde minimal invaziv girişimlerin yapılmasını sağlar. Robotik cerrahide ise torakoskopiye göre manevra kabiliyeti çok daha yüksek olan robot kolları, görüntü kalitesi ve 16 kat büyütme özellikleri olan robot koruması sayesinde cerrahın yeteneklerini hastaya daha başarılı bir şekilde aktarabilmesine olanak sağlar.

Göğüs Cerrahisi için neden Florence’ı tercih etmeliyim?

Florence Nightingale Hastaneleri, üst düzey donanıma sahip cihazların ve çeşitli branşlarda uzman doktorların bir arada bulunduğu tam teşekküllü sağlık kuruluşlarıdır. Göğüs cerrahisi alanında da bireye odaklı tanı ve tedavi yaklaşımı sunulmakta olup diğer branşlar ile koordine bir şekilde çalışılmaktadır. Doğru tanının konulması için alanında deneyimli ekibimize, hastanelerimizde yer alan teknik cihazlar yardımcı olmaktadır. Grup Florence Hastanelerinde uluslararası standartta bir sağlık hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca teknolojik cihazların yer aldığı ameliyathaneler, cerrahi operasyonların güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlamaktadır.

Florence Göğüs Cerrahisi ekibi, uzmanlıkları ve özel ilgi alanları nelerdir?

Güler yüzlü ve deneyimli bir ekibin yer aldığı Florence göğüs cerrahisi merkezinde birçok hastalığın tanısı ve takibi yapılır. Ayrıca donanımlı ameliyathanelerin yer alması sayesinde göğüs boşluğunda bulunan kalp ve büyük damarlar dışındaki organ ve dokuların ameliyatları gerçekleştirilir. Robotik cerrahi üzerine uzmanlaşan ekibimizde 2011 yılından beri akciğer kanseri operasyonları robot ile yapılmaktadır. Avrupa’da önde gelen beş robotik cerrahi merkezlerinden birisi olan bu bölümde, çok sayıda hasta deneyimi mevcuttur. Akciğer kanserleri dışında yemek borusu ameliyatları, akciğer zarı operasyonları ve mediasten kitle (timoma gibi) veya kistlerinin çıkarılması da robotik cerrahi ile yapılabilir. Robotik cerrahi dışında torakoskopik cerrahi girişimler üzerinde de uzman olan göğüs cerrahisi ekibimiz, çeşitli ameliyatları videotorakoskopik cerrahi ile yapmaktadır:
 • Timüs bezi ameliyatı (timektomi)
 • Mediasten kitle veya kistlerinin çıkarılması (timoma gibi)
 • İyi huylu akciğer hastalıklarının cerrahi tedavisi (konjenital hastalıklar, kistik hastalıklar, bronşektazi)
 • Akciğer nodülü çıkarılması
 • Akciğer kanserinde cerrahi tedavi ve lenf nodlarının alınması
 • Akciğer zarı hastalıklarında cerrahi tedavi (plevral effüzyon, ampiyem, mezotelyoma)
 • El terlemesi (hiperhidroz) ameliyatı

Multidisipliner bakış açısıyla diğer birimler ile ilişkisi nedir?

Göğüs cerrahisi bölümünde hem tanı hem de cerrahi tedavi süreçlerinde birçok birim ile işbirliği yapılır. Bu multidisipliner yaklaşım sayesinde hastalıkların tanı ve tedavisinde daha güvenli, daha doğru, daha hızlı ve etkili sonuçlar elde edilmesi sağlanır. Göğüs cerrahisi bölümünün işbirliği ve iletişim halinde olduğu diğer birimler şu şekildedir:
 • Radyoloji: Görüntüleme teknikleri ile akciğer ve diğer dokulardaki hastalıkların tanısında oldukça önemli bir rol oynayan radyoloji bölümünde, akciğer grafisi, BT ve MR gibi görüntüleme yöntemleri kullanılır.
 • Nükleer tıp: Akciğer sintigrafisi, PET-CT ve PET-MR yöntemleri, göğüs cerrahisinin ilgilendiği birçok hastalığın tanısında kullanılır.
 • Göğüs hastalıkları: Bronkoskopi ve EBUS konusundaki deneyimleri, sınırlı solunum fonksiyonları olan hastaların ameliyat sonrası daha hızlı normal yaşamları dönmelerini sağlayan tedavi uygulamaları ile akciğerin cerrahi dışı hastalıklarındaki bilgi ve birikimleriyle göğüs cerrahisinin en sıkı ilişkiler içinde olduğu bölümlerin başında gelir.
 • Anestezi: Cerrahi planlanan hastaların anestezi için uygun olup olmadıklarının değerlendirmesinin yapıldığı bölümdür. Ayrıca anestezi doktorları, ameliyat öncesinde hastaların anestezik ilaç almasını sağlayarak yapılan cerrahi işlemlerde ağrı hissetmemelerini sağlarlar.

Randevu Alın