Akciğer kanseri

Akciğer kanser ülkemizde ve dünyada yaygın bir kanserdir ve her iki cinste kanser nedeniyle meydana gelen ölüm nedenleri arasında birinci sıradadır. 

Akciğer kanserleri kabaca iki gruba ayrılabilirler:

1. Küçük hücreli dışı akciğer kanserleri (skuamöz hücreli karsinom, adenokarsinom ve büyük hücreli karsinom)

2. Nöroendokrin kanserler (Küçük hücreli akciğer kanseri ve karsinoid tümörler)

Akciğer kanseri normal akciğer hücrelerinin kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde tümör oluşturmasıyla başlar. Akciğerde oluşan tümör öncelikle bulunduğu ortamda büyür, daha sonra çevre dokulara ve dolaşım yoluyla karaciğer, kemik, beyin gibi uzak organlara yayılır. 

Akciğer kanseri tanı yöntemleri nelerdir?

Akciğer kanseri, yakın bölgede lenf düğümlerine veya başka organlara yayılım göstermeden  önce nadiren belirti verdiğinden hastaların çok az bir kısmına erken tanı konur. Erken tanı, çoğu zaman tesadüfen, başka bir hastalık nedeniyle çekilen Akciğer Grafisi (röntgen), Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, PET/CT tetkiklerinde kitlenin görülmesi ile konur.

Bronşların endoskopik olarak değerlendirilmesi anlamına gelen bronkoskopi ve bronkoskopik biyopsi, bazı durumlarda ultrasonografik tanı yöntemleri (EBUS veya EUS) tanı için ilk başvurulacak tetkik yöntmleridir.

Akciğer kanseri tanı yöntemleri nelerdir?

Hastalığın yerine göre bazı durumlarda tanı, bilgisayarlı tomografi eşliğinde iğne ile örnek alma yöntemi ile de koyulabilir. Daha seyrek olarak ameliyatla akciğer dokusundan parça çıkarılarak da (wedge rezeksiyon) tanı koyulabilir. 

Radyolojik olarak mediastene yayılımdan şüphe ediliyorsa mediasten lenf bezlerinin değerlendirilmesi için EBUS, mediastinoskopi ve bazen video yardımlı torakoskopik cerrahi uygulanır.  Biyopsi örneğinin patolojik incelemesi sonucunda kanserin varlığı ve hücre tipi kesinleşir.


Kanserin evrelenmesi tedavi ve prognoz (yaşam beklentisi) açısından son derece önemlidir. Sağ kalımla ilgili en önemli etkenler; lenf bezleri ve uzak organ tutulumlarıdır. Akciğer kanseri evresine (yayılımına ve aşamasına) göre tedavi edilir. Akciğer kanseri 4 evreye ayrılır. Erken evreler olarak kabul edilen evre 1 ve 2’de cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahi tedavide amaç hastalıklı akciğer dokusunu anatomik olarak tümüyle ve mediastendeki lenf bezlerini onkolojik prensipler çerçevesinde çıkarmaktır. 

İyi huylu akciğer tümörleri

Evre 3 hastalarda komşu bazı organlarda (kalp, mediasten, trakea, göğüs duvarı kemikleri ve omurga, aort gibi büyük damarlar) tutulum mevcuttur ve bu durumlarda bazı seçilmiş hastalarda neoadjuvan kemoterapi veya radyoterapi (ameliyattan önce tümörü küçültme tedavisi) sonrasında operasyon uygulanabilir. Yine mediastendeki lenf bezi tutulumu olan hastalar da evre 3 grubundadırlar. Bu hastalarda da yine neoadjuvan tedavi sonrası operasyon mümkün olabilmektedir. Evre 4 hastalıkta diğer organlarda metastaz mevcut olduğundan hastalığın tedavisi genellikle kemoterapi veya radyoterapi ya da her ikisi de eş zamanlı uygulanarak yapılır. 

Hastalık Belirtileri

Tetkik ve Uygulamalar

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

Kanserle İlgili Uzmanlarımıza Sorun
Güvenlik Kodunu Giriniz
Captcha
CaptchaResart