Prof. Dr. Günseli KILINÇ Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi - Göğüs Hastalıkları

Özel İlgi Alanları
 • KOAH
 • Astım
 • Akciğer Kanseri
 • Zatürre

Randevu Alın

Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
  • 1996
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Profesörlük

   1987
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Doçentlik

   1987 - 2011
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Göğüs Hastalıkları A.B.D Öğretim Görevlisi

   1980 - 1985
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Göğüs Hastalıkları Uzmanlık

   1974 - 1980
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • American  Thoracic Society (ATS)
   • American College of Chest Physicians (CHEST)
   • European Respiratory Society (ERS)
   • British Thoracic Society (BTS)
   • International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (UNION)
   • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
   • İmmünoloji Derneği
   • Toraks Derneği
   • İstanbul Verem Savaş Derneği

    
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

    1. Yenel F, Yılmaz G, Yılmaz T. Etude de L'Immunite Cellulaire Chez Lez Diabetigues Tuberculeux. IVIII eme L'Union Medical Balkanique 146-147, 1984.
    1. Yaman M, Yenel F, Aktuğlu G, Yılmaz G. Miliyer Tüberkülozun pıhtılaşma mekanizmasına etkisi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 34: 4, 283-289, 1986.
    1. Yenel F, Küçükusta A.R, Yılmaz G, Coşkun Y. Bronş astması tedavisinde ketotifen. Solunum Dergisi 8:1, 3-6, 1984.
    1. Yılmaz G, Yenel F, Yılmaz N. Değişik tüberküloz olgularında hümoral immun yanıtın incelenmesi. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Dergisi 35: 1, 92-97, 1987.
    1. Yılmaz G, Yenel F, Yılmaz N. Tüberkülozun çeşitli klinik şekillerinde hücresel immun sistem değişikliklerinin incelenmesi. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Dergisi, 35: 1, 98-105, 1987.
    1. Yıldırım N, Yenel F, Yılmaz G, Yılmaz T. Biyal F, Coşkun Y. Obezite olgularında  akım - volüm halkasının tanı değeri. Synposium 25:4, 26-32  1987.
    1. Yıldırım N, Yılmaz G, Yenel F, Yılmaz N, Bulca H: Tüberküloz plörezileri ve lenfositler. Symposium 1:2, 73-84, 1987.
    1. Yılmaz G, Bulca H, Erem A R. Hamilelikte tüberkülozun tedavisi. Klinik Geliţim 1: 1,7-11, 1987.
    1. Yılmaz G. UNION (Dubrovnik-Yugoslavya) Yıllık toplantısında "Tedavi Komisyon" raporu. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Dergisi XXXVI-3: 59-61, 1988.
    1. Yılmaz G, Can Ş, Hacıbekiroğlu M, Arslan A, Yılmaz T, Eren A.R. Pyrazinamide kullanan tüberkülozlu olgularda B2 mikroglobulin düzeylerinin çeşitli parametrelere göre incelenmesi. Solunum Dergisi, 11: 439-444, 1989.
    1. Yılmaz G, Kazancıgil A, Sözer K. Akciğer belirtileri ile ortaya çıkan teşhisi geç kalmış bir Chorion epithelioma Vak'ası ve bu vak'alarda tedavi şekli. Klinik geliţim, 2:7, 451-454, 1989.
    1. Yılmaz G, Yaman M, Öngen G, Sözer K. Miliyer tüberküloz olgularının klinik değerlendirmesi. Solunum Dergisi. 11: 223-233, 1989.
    1. Yılmaz T, Yılmaz G, Biyal F, Juvenile osteopeniz in type 1 diabetics: Loss of  both organic and inorganic matrices. Diabetologia Supp 33:8, 174 A, 1990.
    1. Yılmaz MT, Civelek V, Demiroğlu, Y, Gümüştaş K, Balcı A, Erdoğan F, Satman İ, Yılmaz G. İnsan ve sıçan eritrositlerinde D-(23H)  glukozdan H2O oluşumu ile D-glukoz fosforilasyon ölçümü. İstanbul Tıp Fakültesi 10. Tıp Kurultayı Serbest Bildiriler Kitabı, 251-259, 1990.
    1. Yılmaz G, Yılmaz T, Civelek V, Demiroğlu Y, Büyükdevrim S, Yenel F. Underestimation of D- Glucos Phosphiorylation as Measured by 3H2O Production in Patients with COLD. American Review of Respiratory Disease. 141: 4, A. 544, 1990.
    1. Yılmaz G, Yılmaz T, Satman İ, Arı O, Tüzün H, Aktan K, Yenel F, Büyükdevrim S. Pulmonary Mucormycosis. Türk J Med Biol Res. 1: 3, 135-139, 1990.
    1. Yüksel M, Yılmaz G, Sili M, Arman B, Erkan B. Bir olgu nedeni ile alveoler mikrolithiasis. Türk Patoloji Dergisi. 6: 2, 45-49, 1990.
    1. Yılmaz G, Kızıltan G., Arı O., Özekmekçi S., Yıldırım N., Denktaş F. Parkinson hastalığında akciğer fonksiyonları. Cerrahpaşa Tıp Fak. Der. 24: 165 - 169, 1993.
    1. Yılmaz G, Yaman M, Sipahioğlu B, Hasan A. Şüpheli akciğer tüberkülozu olgularında bronko-alveoler lavajın tanı değeri. Solunum 16: 657-661, 1991.
    1. Yılmaz G. Özel durumlarda tüberküloz tedavisi. Tüberküloz ve Göğüs  Hastalıkları XI: 1-4, 39-42, 1992.
    1. Yılmaz G, Akçakaya N, Söylemez Y, Çokuğreş H, Müsellim B. Tekrarlayan solunum yolu infeksiyonlarında IgG alt grupları. Solunum 17: 434-441, 1992.
    1. Yılmaz G, Kahraman İ, Yılmaz M T, Erem R, Ezer R, Ezer G. Akciğer tüberkülozunda nötrofil kemotaksi olayının değişik parametrelere göre incelenmesi. Solunum Dergisi 12: 439 - 443, 1992..
    1. Görgüner İ.B, Yılmaz V, Yılmaz G, Atabey F, Can H, Görgüner M, Keskiner N. Tüberküloz plörezi olgularında kan immunoprofilinin incelenmesi. Solunum 17: 241-249, 1992.
    1. Görgüner İ.B, Yılmaz V, Yılmaz G, Görgüner M, Keskiner N, Malik A. Akciğer tüberkülozlu ve akciğer tüberkülozu + DM olgularda kan immunoprofili. Solunum 17: 249-256, 1992.
    1. Görgüner İB, Yılmaz V, Yılmaz G, Can H, Gürocak M. Tedavili ve tedavisiz Ac. tbc olgularının periferik kan immunoprofili. Solunum 17: 256-265, 1992.
    1. Yılmaz G, Yılmaz T, Civelek V, Demiroğlu Y, Gümüştaş K, Büyükdevrim S, Yenel F.Kronik obstrüktif akciğer hastalığında glikoz ütilizasyon çalışması.Klinik Geliţim 6 (2473-2476), 1993.
    1. Yaman M, Arı O, Sipahioğlu B, Küçükusta A.R. Öngen G, Yılmaz G, Sözer K, Saygın R. Primer bronş kanseri tanısında bronkoskopik incelemenin önemi. Solunum 18: 239-247, 1993.
    1. Yaman M, Arı O, Sipahioğlu B, Küçükusta A.R, Öngen G, Yılmaz G, Sözer K. Primer Bronş kanserinde son 10 yılda görülen değişiklikler. Solunum 18; 737-743, 1993. 
    1. Yılmaz MT, Devrim AS, Biyal F, Satman İ, Arıoğlu E, Dinççağ N, Karşıdağ K, Gürel N, Özden İ, Yılmaz G, Sipahioğlu F. Immunoprotection in spontaneous remission of type 1 diabetes: Long-term follow-up results. Diabetes Res and Clin Practice, 19: 151-162, 1993
    1. Yılmaz G, Civelek V, Mutlu B, Gümüştaş K, Demiroğlu Y, Belce A, Hacıbekiroğlu M, Yılmaz MT. Kronik hipoksemi koşullarında eritrosit içi 2-3 DPG düzeyleri, Klinik Gelişim 6: 2260-2262, 1993.
    1. Sipahioğlu B, Yılmaz G, Erk M. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında inhalasyon kortikosteroidlerin yeri. TÜSAD XXI, 1993-Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi (baskıda).
    1. Sözer V, Akçakaya N, Yılmaz G, Söylemez Y, Çokuğraş H. Determination of IgE, IL-4 and IL-4 receptor activities in atopic asthmatic children. ERS-PO 397,1993.
    1. Yılmaz G. Erişkinin sıkıntılı solunum sendromu patogenezi ve tedavisinde yenilikler. Klinik geliţim 6: 5, 2466-2468, 1993.
    1. Akçakaya N, Sözer V, Çokuğraş H, Söylemez Y, Yılmaz G. A preliminary study on IL 4 levels in extrinsic atopic asthmatic children. The Turkish Journal of  Pediatrics. 36: 105-110, 1994.
    1. Yılmaz G. Astım Patogenezi. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı 4-6, 1994.
    1. Belce A, Gümüştaş K, Tunalı L, Kökoğlu E, Yılmaz G. Akciğer kanserlerinde eritrosit Cu, Zn, SOD aktivitesinin değerlendirilmesi. Klinik Gelişim 7: 3336-3336, 1994.
    1. Sankur B, Kahya Y, Yılmaz G, Engin T, Güler Ç. Durağman olmayan biyolojik işaretler için çoklu duyarlıklı işaret ayrıştırmasına dayalı bir öznitelik çıkarım  ve sınıflandırma yöntemi Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı. Bildiriler Kitabı, 12-15, 1994.
    1. Yılmaz G. Spectral Characteristics of wheezing in patients with asthma. Med. Bull. İstanbul 27: 1, 29-34, 1994.