Girişimsel Radyoloji Merkezi

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Girişimsel Radyoloji Merkezi olarak Mayıs 2016’da girişimsel radyolojide önemli bir uygulama olan karaciğer tümörlerinde TheraSphere Yt-90 Radyoembolizasyon ile tedavi alanında “TheraSphere Center of Excellence” belgesine layık görülmüştür.

Bugüne kadar dünyada sayılı ve saygın hastaneler bu sertifikayı almaya hak kazanmıştır.

·    Northwestern Memorial Hospital, Chicago, IL
·    Mount Sinai Hospital, New York, NY
·    University of Essen, Germany
·    Istituto Tumori, Milan, Italy
·    Centre Eugene Marquis, Rennes, France

Radyoembolizasyon uygulamalarında uzman ekibin çok yönlü ve titiz bir çalışma süreci sonrasında layık görülen “Center of Excellence” belgesi ile girişimsel radyoloji merkezimiz dünyadaki sayılı merkezlerin yanında yer almış ve üstün hizmet kalitesi ile tescillenmiştir.

Radyoembolizasyon sürecinde; hasta seçiminden, doz ayarlamalarına, uygulama esnasındaki infüzyon tekniklerinden, klinik değerlendirmelere ve radyasyon güvenilirlik konularına kadar detaylı bir eğitim ve inceleme süreci sonunda Grup Florence Nightingale Hastaneleri Girişimsel Radyoloji Merkezi Radyoembolizasyonda ülkemizde bir “ilk”i gerçekleştirerek “Center of Excellence” almaya hak kazanmıştır.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Girişimsel Radyoloji Merkezimizde yurtiçi ve yurtdışı eğitim programları ve eğitim programına katılacak doktorlara sertifika verilmesi de onaylanmıştır.

Girişimsel Radyoloji Birimi olarak hizmet verdiğimiz başlıca alanlar:

Damarsal hastalıkların tanı ve tedavisi:
Damar sertliği (ateroskleroz) ve vaskülit (damar iltihabı) gibi damar tıkanıklığına neden olan hastalıklar anjiyografi ile teşhis edilir ve balon anjiyoplasti / stent ile tedavi edilebilir.
Hemanjiyom (damar yumağı) ve damarsal malformasyonların (AVM) anjiyografi eşliğinde embolizasyon ile tedavileri mümkün olabilir.
Beyin anevrizmaları (baloncukları), ekstremite (uzuv) anevrizmaları, iç organ damarlarının anevrizmaları (visseral anevrizma) ve ana atar damarı, aort anevrizmaları ameliyatsız olarak yine anjiyografi eşliğinde embolizasyon veya özel stentler ile (endogreft, cover stent, akım yönlendirici stent vb.) tedavi edilir.

Bacak varisleri lazer ile ameliyatsız olarak tedavi edilebilir.

·    Bacak ve alt ekstremite anjiyografisi
·    Karotis, vertebral, beyin ve spinal anjiyografi
·    Kol (üst ekstremite) anjiyografisi
·    Pulmoner (akciğer) ve bronşiyal anjiyografi
·    Renal (böbrek) anjiyografisi
·    Mezenterik damar (bağırsak damarları) anjiyografisi
·    Çölyak,hepatik (karaciğer) anjiyografisi
·    Torakal aorta, abdominal aorta anjiyografi
·    Aort anevrizması ( endogreft ile ameliyatsız tedavi)
·    Periferik ve visseral arterlerin anevrizması
·    Beyin anevrizması ameliyatsız tedavisi
·    Hemanjiyom
·    Karaciğer hemanjiyom
·    Venöz malformasyonlar 
·    Arteriovenöz malformasyonlar (AVM)
·    Lenfanjiyom
·    Lenfosel, lenfokist
·    Perferik arter hastalığı, stent-balon anjiyoplasti tedavisi
·    Şah damarı (karotis) tıkanıklığı, stent ile tedavisi, Karotis Stent
·    Bacak damar tıkanıklıkları (ateroskleroz, buerger hastalığı, diyabetik ayak) 
·    Mezenterik iskemi, mezenterik tromboliz
·    Renal arter darlığı, renal arter stent
·    Lazer ile varis tedavisi
·    Derin ven trombozu
·    Pulmoner emboli
·    Vena cava filtresi
·    Periferden santral damar yolu (PICC)
·    Santral venöz kateter – tünelli ve tünelsiz
·    Varikosel ameliyatsız tedavisi
·    Priapism- High Flow Priapism
·    Yabancı cisim çıkarılması
·    Renal ven kan örnekleme – Renal venöz sampling
·    Adrenal ven kan örnekleme – Adrenal venöz sampling
·    Paratiroidi ven kan örnekleme – Paratiroidi venöz sampling
·    TIPS – Transjuguler Intrahepatik Portosistemik Şant
·    Hemodiyaliz fistül tedavisi
·    Venöz darlık-tıkanıklık stent

Kanamaların tanı ve tedavisi

Hayatı tehdit eden kanamaların endovasküler(damar içi) embolizasyon ile tedavisi girişimsel radyolojinin önemli tedavi yöntemlerinden birisidir.

Mide-barsak sistemi, akciğer, vajinal, beyin ve iç organ kanamaları, travmatik ve ameliyat sonrası kanamaların acil tedavisi hayat kurtarıcı olmaktadır.

·    Mide-Barsak kanamaları, embolizasyon
·    Akciğer kanamaları, Hemoptizi, embolizasyon
·    Travmatik kanamalar, embolizasyon
·    Ameliyat sonrası kanamalar
·    Mesane-prostat kanaması
·    Vajinal kanamalar
·    Beyin kanaması, beyin anevrizması, beyin AVM, subaraknoid kanama 
·    Karaciğer, böbrek ve dalak gibi organların kanamaları

Kanser tedavisi

Kanser tedavisinde “Lokoregional Kanser Tedavisi”  yani kanser dokusuna yönelik tedavi (kanserde hedefe yönelik tedavi) her geçen gün daha çok öne çıkmaktadır.

Modern onkolojik tedavi yaklaşımında girişimsel onkoloji önemli bir yer edinmiştir. Hedefe yönelik kemoembolizasyon ve radyoembolizasyon ile tümöral ablasyon uygulamaları kanserli dokuyu yok etme şansımızı artırmaktadır.

Kanserli dokuya ulaşmak ve hedefe yönelik tedavi gerçekleştirmek için yeni teknolojik tedavi yöntemlerinin tam merkezinde girişmsel onkoloji bulunmaktadır. 

·    Karaciğer kanseri (hepatosellüler karsinom- HCC - siroz zemininde kanser)
·    Karaciğer metastazları (meme, kalın bağırsak-kolon, pankreas, mide, akciğer, nöroendokrin vb. kanserlerin karaciğere yayılması)
·    Kolanjiyokarsinom (safra yolları kanseri)
·    Böbrek kanseri
·    Pankreas kanseri
·    Akciğer kanseri
·    Kemik kanseri ve kemik metastazları
·    RF ablasyon
·    MW Mikrodalga ablasyon
·    Cryo ablasyon
·    IRE ablasyon
·    HIFU ablasyon
·    Radyoembolizasyon, mikroküre tedavisi, Yt-90
·    Kemoembolizasyon
·    Kemosatürasyon, PHP
·    Pankreas biyopsisi
·    Karaciğer biyopsisi
·    Böbrek biyopsisi
·    Akciğer biyopsisi
·    Tiroid biyopsisi
·    Kemik iliği biyopsisi
·    Kemik – vertebra biyopsisi
·    Lenf nodu biyopsisi
·    Meme biyopsisi

İdrar yolu tıkanıklıkları tedavisi

İdrar yolları tıkanıklıklarında US, BT veya skopi altında nefrostomi yapmak, özellikle çocuk ve bebeklerde böbrek sağlığını korumak için çok önemlidir. Böbrek nakilli hastalarda bu önem daha da artmaktadır.
• Nefrostomi
• Ureter stenti
• Pediyatrik (çocuk) nefrostomi

Miyom ameliyatsız tedavisi

Miyom tedavisinde ameliyata alternatif olarak embolizasyon, RF ablasyon ve HIFU ablasyon ile tedavi mümkün olabilmektedir.

• Miyom embolizasyonu
• Miyom RF ablasyon
• HIFU ile miyom tedavisi

Osteoporoz-vertebra ameliyatsız tedavisi

Kemik erimesi, travma ve tümör nedenli omurga (vertebra) çökmelerinde BT ve/veya Skopi altında çöken vertebra içine kemik çimentosu enjekte edilir.

Böylece, omurga güçlendirilir ve omuriliğe olası bası engellenir.
·     Kifoplasti
·     Vertebroplasti

Prostat büyümesi (hipertrofi) ameliyatsız tedavisi

Son yıllarda benign prostat hiperplazisi (prostat büyümesi) nedeniyle idrar yapmakta güçlük ve geceleri sık tuvalete çıkmak gibi sorunlar ameliyatsız modern yöntemler ile tedavi edilebilmektedir.

Anyiyografi ile embolizasyon (prostat arter embolizasyonu) prostatı küçültür ve alt idrar yoluna bası yapmasını engeller.
·    Prostat arter embolizasyonu
·    Prostat HIFU

Safra yolu tıkanıklıkları tedavisi

Kanser, ameliyat sonrası komplikasyon veya taş nedeni ile tıkanan safra yolları karaciğer fonksiyonlarını bozar ve beyin ile böbreğe zarar verir.

Kanda safranın yükselmesi kemoterapinin aksamasına neden olur. Safra yollarına yerleştirilen plastik ince bir kateter ile safra dışarı alınır ve kan safra seviyesi düşer.

Buna "Perkütan biliyer drenaj" denir. Bu tedavi yönteminde drenajın yanında tıkanık segment balon ve/veya stent ile açılabilir.

·    Safra yolları drenajı (perkütan biliyer drenaj)
·    Safra yolları stent (perkütan biliyer stent)
·    Safra yolları balon dilatasyon (perkütan biliyer balon dilatasyon)
·    Safra yolları RF ablasyon

Tiroid nodülleri tanısı ve ameliyatsız tedavisi

Ultrason altında çok ince bir iğne ile tiroid nodülünden örnek almak ve örneği histopatolojik olarak incelemek, nodülün kanser olup olmadığını %95 oranında belirler.

Kanser olmayan nodüller yine ince bir iğne ile yakılabilir (Troid Nodül RF Ablasyon).
RF ablasyon ameliyet değildir, boyunda iz bırakmaz ve sonrasında tiroid ilacı kullanımı gerekmez.
·    Bening yani selim tiroid nodülü
·    Tekrarlayan ameliyat edilemeyen habis tiroid nodülleri
·    Tekrarlayan ameliyat edilemeyen lenf nodları

Obezite ameliyatsız tedavisi

Belirli derecede obez olan hastalarda ameliyat yerine mide fundus arterinin embolizasyonu (bariatrik embolizasyon) iştah hormonu olan "Ghrelin" salınımını azaltır ve hasta kilo verir. Komplikasyon oranlarının mide ameliyatına göre çok az olması bu tedavi yönteminin en büyük avantajıdır.

·    Bariatrik embolizasyon
·    Sol gastrik arter embolizasyonu
·    Mide arteri embolizasyon

Apse drenajı – kist aspirasyonu:
Karında ve akciğer zarında (ampiyem) apseler, böbrek kistleri ve karaciğer kist hidatik (köpek kisti) tedavisinde aspirasyon-irrigasyon veya kateter drenaj ile tedavi yapmak mümkün olabilmektedir.

·    Batın apse drenajı
·    Pelvis apse drenajı
·    Akciğer apse drenajı 
·    Plevral efüzyon drenajı – aspirasyonu
·    Assit/Batın sıvısı/Assit drenajı aspirasyonu
·    Böbrek kisti aspirasyonu ve skleroterapi
·    Karaciğer kisti aspirasyonu ve skleroterapi
·    Kist hidatik/Köpek kisti/Parazitik karaciğer kisti tedavisi

Kemoembolizasyon

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Girişimsel Radyoloji Merkezinde başarı ile uygulanmakta olan kemoembolizasyon; kemoterapi ilaçları yüklü mikroküreler ile yapılan özel bir embolizasyon yöntemidir. 
Amaç; hem kanseri besleyen damarları tıkamak (embolizasyon) hem de direkt kanserli dokunun içine kemoterapi ilaçlarını vermektir (kemoterapi). 

Kemoterapi ilaçları yüklü mikroküreler kanserli doku içinde kalırlar ve yavaş yavaş kemoterapi ilaçlarını salgılarlar. Böylece, kanserli doku uzun süre yüksek dozda kemoterapi etkisi altında kalmaktadır. Sistemik dolaşıma ise yani tüm vücuda kemoterapi ilaçları yayılmamaktadır ve yalnızca tümör içinde kalmaktadır.

Kemoembolizasyon; karaciğer kanserlerinde (HCC, Kolanjiokarsinom) genelde ilk seçilecek tedavi yöntemlerindendir. Ayrıca, sistemik klasik kemoterapiye cevap vermeyen ve cerrahi tedaviye uygun olmayan karaciğer metastazlarında da sıklığı artan şekilde uygulanmaktadır. Bilimsel çalışmalar ile etkinliği kanıtlanmıştır, yaşam süresini uzattığı gibi yaşam kalitesini de artırdığı gösterilmiştir.

Tümöral ablasyon

Genel anestezi altında uygulanan Tümöral ablasyonda temel mekanizma; kanser dokusuna Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve/veya Ultrasonografi (USG) eşliğinde özel bir iğne ile girilerek enerji vermektir.

Bu enerjinin oluşturduğu ısı değişimi ile (sıcak veya soğuk) kanser dokusunda ’’Termal Hasar’’oluşturur. Böylelikle yakmak veya dondurmak ile kanser hücrelerinin ölümü gerçekleşir.

Tümöral ablasyon cerrahi bir yöntem değildir, kesi gerektirmez ve deriden girilerek yapılır.

Merkezimizde uygulanmakta olan başlıca ablasyon tedavisi çeşitleri:

·    RF Ablasyon
·    MW Ablasyon
·    Cryo Ablasyon
·    IRE Ablasyon
·    HIFU Ablasyon’dur.

Radyoembolizasyon

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Girişimsel Radyoloji Merkezi, karaciğer kanseri ve karaciğer metastazı olan ama cerrahi tedavi ve kemoterapi yapılamayan hastalarda radyoembolizasyon ile çözüm üreten dünyadaki ilk 6 hastane arasında yer almaktadır.
Merkezimizde   oldukça yüksek teknolojinin kullanıldığı bu tedaviyi konusunda uzman ve tecrübeli girişimsel radyoloji ve nükleer tıp uzmanlarımız tarafından birlikte yürütülmektedir. Uzmanlarımız bilgi ve tecrübeleriyle uluslararası hastalarımıza da umut ışığı olmaya devam etmektedir.
Karaciğer kanseri tedavisinde Holimum 166 ile radyoembolizasyon:
Radyoembolizasyon, içinde radyoaktif madde bulunan çok küçük boyutlardaki kürelerin (mikrokürelerin) kanser dokusu içine, kanseri besleyen damarlar yoluyla enjekte edilmesidir.

Lokoregional-lokal (bölgesel) tedavi yöntemlerindendir. Kemoterapi gibi tüm vücuda yayılan sistemik etkileri yoktur ve buna bağlı yan etki oluşturmaması en büyük avantajıdır. Diğer büyük bir avantajı ise, radyoaktif madde ile yapılan bir tedavi yöntemi olduğu için, hem karaciğer kanserine hem de karaciğer metastazına etkili olmasıdır. 

Ameliyat olamayan ileri evre karaciğer kanserleri ve metastazları için dünyada başarı ile uygulanan Radyoembolizasyon tedavisi hastanın sistemik tedavi ve kemoterapisini geciktirmemekte ve hatta bazı hastalarda sistemik tedavi ve kemoterapi ile birlikte eş zamanlı olarak uygulanabilmektedir.

Daha önce ‘Yitrium 90’ radyonüklid ile yapılmakta olan “Radyoembolizasyon” tedavisi, yeni bir ajan olan 'Holmium 166' ile Hollanda, Almanya ve İtalya’dan sonra Türkiye’de ilk kez İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Girişimsel Radyoloji ve Nükleer Tıp bölümlerinin ortak çalışması ile gerçekleştirilmiştir. 

Girişimsel onkoloji

Son yıllarda kanser tedavisinde yeni teknolojik tedavi yöntemlerinin gelişmesi ile Girişimsel Onkoloji ismi altında, girişimsel radyolojinin sadece kanser ile uğraşan bir alt grubu oluşmuştur.
Girişimsel onkoloji ile karaciğer kanserleri ve karaciğer metastazları başta olmak üzere böbrek, akciğer, pankreas gibi pek çok kanserin tanı amaçlı biyopsileri ve yine güncel hedefe yönelik tedavileri mümkün olabilmektedir.
Farklı dallardan uzman doktorların oluşturduğu multidisipliner tümör konseyi ile kişiye özel tedavi yaklaşımı ve girişimsel onkoloji ile tedavi olabilme şansına sahip hastalara hedefe yönelik tedavi protokolü belirlenmektedir.