Yenidoğan Yoğun Bakım

Bebeklere Özel Yaşam Desteği…

Neonatal (Yenidoğan) ölümlerin azaltılmasında; şüphesiz ki, bebeğin 3.düzey perinatal bakım alabileceği bir merkezde dünyaya gelmesi önemli rol oynamaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; her yıl 7.1 milyon perinatal ölüm olmakta, bunların 3.5 milyonu doğumdan sonraki ilk 28 günde ve % 75’i de ilk 7 günde gerçekleşmektedir. Biliyoruz ki, tüm bebek ölümlerinin dörtte üçü önlenebilir nedenler, hastalıklar ya da eksikliklerden dolayı meydana gelmektedir.

Yenidoğan ölüm nedenlerinde ana sorunlar araştırıldığına; antenatal bakım eksikliği, yenidoğana rutin verilmesi gereken temel sağlık hizmetinde eksiklik ve standardizasyon olmaması, yüksek riskli gebelere ve erken yenidoğan döneme yaklaşım eksikliği, akraba evliliğinin yüksek olması, uygun olmayan nakil uygulamaları olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların çoğu önlenebilir özelliktedir.

Yenidoğan ölümlerinin azaltılmasında; bebeğin 3.düzey perinatal bakım alabileceği bir merkezde dünyaya gelmesi önemli rol oynamaktadır.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri 3. Düzey Perinatal Merkez

Grup Florence Nightingale Hastaneleri; Kadın Sağlığı Kliniği, Yenidoğan Servisi ve 3. düzey Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi işbirliği ile 3. Düzey Perinatoloji merkezi olarak hizmet vermektedir. Bu çerçevede Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi‘nde erken membran rüptürü, 32. gebelik haftasında önce durdurulmayan doğum eylemi, çoğul gebelikler, intrauterin gelişme geriliği, acil postnatal girişim gerektiren fetal konjenital anomaliler, ciddi izoimmünizasyon, fetal hidrops, ciddi poli veya oligohidramnioz, ciddi preeklampsi veya HELLP sendromu, prenatal tanı konmuş fetal metabolik hastalık, ciddi maternal hastalık veya gebelik komplikasyonu (insülin bağımlı diyabet, kalp hastalığı gibi) gibi riskli gebelik takibi yapılabilmektedir. Ayrıca perinatal danışma hizmeti de verilmektedir.

Yenidoğan Servisi

Hastanelerimizde “Anne ve yenidoğana kaliteli yaşam şansı sunulması’’ görüşü esas alınmıştır. “Bebek dostu hastane” ilkeleri dâhilinde temel yenidoğan sağlık hizmeti; uygun koşullarda doğum, hipotermiden koruma, erken ve sık anne sütü ile besleme ve emzirme danışmanlığı verme, göbek ve göz bakımı, K vitamini 1 mg. i.m uygulanması, tarama testlerinin yapılması gibi kaliteli hizmet standardizasyonu sağlanmıştır.

Grup Florence Nightingale Hastanelerinde sterilizasyona uygun, tüm yoğun bakım ekipmanı pendatlar üzerinde konuşlandırılan 8 bebek kapasitesi, 1 izolasyon odası ile toplam 9 bebek kapasiteli Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesi hizmet vermektedir.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Yenidoğan Servisi Hizmetleri
 • Her doğumda çocuk sağlığı doktoru ile uygun neonatal resüsitasyon
 • Bebekte hipoterminin önlenmesi
 • Rooming-in uygulaması; bebeğin anne yanında bakımı
 • Bebek dostu hastane ilkeleri kapsamında; anne sütünün önemi ve bebeğin en kısa sürede anne sütü almaya başlaması
 • Anne eğitimi, emzirme desteği ve emzirme eğitimi
 • Taburculuk eğitimi; banyo, göbek bakımı, sık karşılaşılan sorunlarla ilgili bilgilendirme
 • Tarama Testleri (Tandem MS)
3. Düzey Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Son yıllarda perinatal bebek ölümlerinin azaltılmasındaki önemli rolü nedeniyle üçüncü düzey yoğun bakım merkezlerinin önemi artmaktadır. Bu bağlamda Grup Florence Nightingale Hastaneleri Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi; altta yatan özellikli hastalığı veya birden çok uzmanlık dalını ilgilendiren çoklu organ işlev bozukluğu veya yetmezliğinin de dâhil olduğu ya da çok düşük doğum tartılı yenidoğan bebeklerin (1000 gr. altı veya 32 haftadan küçük) kabul edildiği, en üst düzeyde tıbbi bakım ve tedavinin yapılabildiği bir referans merkezi olarak yapılandırılmıştır. 

Mevcut yapılandırma dâhilinde Grup Florence Nightingale Hastaneleri Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde 1000 gr. altı çok düşük tartılı prematüre bebekler ve 28 gestasyon haftası altı yüksek mortaliteye sahip prematüre bebeklere başarıyla hizmet verilmektedir.

Unutulmamalıdır ki, küçük prematüre bebeklerin, bakım ve tedavilerinin uygun bir şekilde yapılabileceği 3.düzey bir yoğun bakım ünitesinde ve tecrübeli ellerde kaliteli yaşam şansları en yüksek seviyede olacaktır. 

Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı doğum, 1. ve 2. düzey hastanelerde gerçekleşmişse, % 24 daha yüksek ölüm riski olduğu bildirilmiştir. Ayrıca morbidite, hastanede kalış süresi, periventriküler lökomalazi, evre 3–4 intrakranial kanamalar ve spastisite oranları daha fazla görülmektedir. Bu nedenle gebelik haftası 32 haftanın veya doğum ağırlığı 1500 gr’ın altında prematürelik, ağır solunum yetmezliği (uzun süreli mekanik ventilasyon gereksinimi, persistan pulmoner hipertansiyon), ciddi yineleyen apne ve/veya bradikardi, ağır konjenital anomaliler, ağır perinatal asfiksi, kan değişimi gereksinimi olan durumlar ve ciddi hematolojik bozukluklar (ciddi trombositopeni, ciddi hemolitik hastalık), yoğun bakım ve kompleks tedavi gerektiren diğer durumlar (metabolik hastalık, intrakranila kanama) mutlaka 3. düzey yoğun bakım olanakları bulunan merkezlerde tedavi edilmelidirler.

3. Düzey Yoğun Bakım kriterlerine uygun olarak, Grup Florence Nightingale Hastaneleri Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Donanımı
 • 7 yoğun bakım yatağı,
 • Yoğun bakımda 24 saat tecrübeli uzman sorumlu ve nöbetçi doktor kadrosu,
 • İhtiyaç duyulacak tüm branşlarda kolayca ulaşılabilecek diğer uzman doktorlar,
 • Her vardiyada iki bebek başına bir hemşire,
 • Her yatak için bir monitör,
 • Portabl röntgen cihazı,
 • Kan gazı cihazı,
 • Hasta başı USG ve ECHO uygulama imkânı
 • 3 tam donanımlı açık yatak,
 • 9 küvöz,
 • İnfüzyon pompası,
 • 5 vantilatör,
 • Vantilatörlü transport kuvözü,
 • Bir izolasyon odası,
 • TPN hazırlama kabini
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Uygulamaları
 • Yüksek riskli gebelik ve doğumların izlemi,
 • Tanı ve tedavi için ileri teknikler gerektiren yenidoğanların bakım ve tedavisi,
 • Minimal Handling uygulaması,
 • Sürfaktan uygulaması,
 • Umblikal arter ve ven kateteri, santral ven kateteri uygulaması,
 • Sürekli invaziv tansiyon takibi,
 • Silasik kateter uygulaması,
 • Neonatal cerrahi gerektiren olguların pre ve postoperatif bakım,
 • Yeni tedavi yöntemleri ve yeni teknolojilerin uygulanması,
 • Deneyimli ROP muayenesi ve gereğinde lazer tedavisi,
 • Kanguru bakımı,
 • Tüm merkezlere perinatal danışmanlık hizmeti,
 • Neonatal nakil,
 • Taburcu bebeklerin uzun süreli izlemi

Enfeksiyon Kontrolü ve İzolasyonu Odası

Perinatolojideki son yenilikler çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerdeki yaşam oranlarını önemli düzeyde arttırmıştır. Bununla birlikte nozokomiyal enfeksiyon bu bebeklerde % 25, hatta daha sık oranda gözlenmektedir. Bununla birlikte daha uzun hastanede kalış sürede ve artan maliyet yanı sıra büyük oranda morbidite ve mortalite artışına yol açmaktadır. Ayrıca yenidoğanların doğum tartıları ve gestasyon süreleri düştükçe bu oran yükselmektedir. Gerekli önlemler alındığında hastane enfeksiyonlarının yarıya yakını önlenebilmektedir. Diğer yarısı ise, alınan tüm önlemlere rağmen tıbbi bakım sürecinde kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde enfeksiyon kontrol önlemleri maksimum seviyede tutulmakta, hemşire başına düşen bebek sayısı, kritik bebeklerde 1–2 oranında tutulmakta, erken tanı ve tedavi yaklaşımı ve gereğinde izolasyon odasında tedavinin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Kanguru Bakımı: Cilt Cilde Temas

Kanguru bakımı, anne ile erken doğmuş prematüre bebek arasındaki tenden tene kurulan bir çeşit iletişimdir. Bebek sadece üzerinde bir çocuk bezi ile dikey pozisyonda annenin çıplak göğsüne yerleştirilir. Bebeğin başı yana doğru döndürülerek annenin göğsüne dikey pozisyonda yerleştirilir böylece bebek kulağıyla annesinin kalbinin sesini duyabilir. Bebek, bu fiziksel dokunmadan uyaranlar alır ve bebekle anne arasındaki bağların artması sağlanır. Bu uygulama özellikle minik bebeklerin kalp atımlarının ve solunumlarının daha düzenli olmasını sağlar. Küvözden daha çabuk çıkmasına, hastanede kalış süresinin kısalmasına, apnelerin azalmasına ve sindirim intoleransının daha çabuk iyileşmesine katkı sağlar.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi; zamanla yarışmak ve sorunları azaltmak ve çözmek için iyi bir organizasyonla çalışır. Amacı; minik prematüre bebekleri yaşama en sağlıklı ve en kaliteli şartlarda geri döndürmektir…

 

Randevu Alın