Virüs Spesifik T Hücre

Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Aferez ile edilen kök hücreler CMV ve EBV proteinleri ile inkübe edilerek interferon gamma salınımı sağlanır.

Manyetik boncuklar ile işaretlenerek kapalı sistemde ayrıştırılır.

CMV EBV spesifik T Hücre, allogeneik nakil sonrası gelişen virüs enfeksiyonlarında kullanılmaktadır.

Organ nakli esnasında gelişen standart anti-viral tedaviye dirençli viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan CMV spesifik T lenfositler; aferez ile elde edilen mononükleer hücrelerin 24 saat kültür süreci sonrasında virüs antijenleri ile ilave 4 saatlik uyarılmasının ardından, T lenfositler gamma interferon bağlama özelliği bulunan T lenfosit spesifik catch-matrix ile kaplanır. Yüzeylerinde gamma interferon eksprese eden T lenfositler takiben gamma interferona spesifik manyetik boncuklar ile işaretlenir ve takiben manyetik separasyon ile ayıklanırlar. Ayıklama sonrası elde edilen virüse spesifik gamma interferon eksprese eden T lenfositler ilk 24 saat gamma interferon ve IL-2 varlığında uyarıma alınır. Takip eden 21 günlük süreçte çoğaltılırlar. Süreç sonucunda üretilen hücreler yıkanarak sitokinlerden uzaklaştırılır 10 x106 hücre içeren 50 ml’lik torbalar halinde paketlenir. Mevcut preklinik ve klinik çalışmalar Faz III seviyesine ulaşmış olup, bu çalışmalarda virüs spesifik T lenfositlerin standart tedaviye dirençli viral enfeksiyonlarda etkinliğinin % 66 ile %77 arasında değiştiği rapor edilmektedir.