Kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahide tanı amaçlı kullanılan nükleer tıp tetkikleri

Miyokard perfüzyon sintigrafisi 

Tüm işlem arada bekleme süreleriyle 2-3 saatte tamamlanabilen miyokard perfüzyon sintigrafisi; koroner damarlar yoluyla sol kalp kasına gelen radyoaktif tetkik maddesinin dağılımı ve tutulma yoğunluğu sol kalbin kanlanması ile ilgili %90'ın üstünde doğruluk oranıyla bilgi verebilmektedir. 

Görüntüleme sırasında yapılan EKG eşleştirmesi sayesinde kalp kasının kasılma özelliklerini ve kalp duvar hareketlerini incelenebilmektedir. 

Koroner damar hastalığı tanısı, 

Stent veya baypas tedavilerinin takip edilmesi, 

Atipik göğüs ağrısı ve başka atipik şikayetleri olan hastaların tanısı, 

Anjiyografi uygulanmış ve koroner damarlarda sınırda darlıklar görülmüş hastalarda, bu darlıkların kalp kası kanlanmasını nasıl etkilediğini görmek mümkün olabilmektedir.

İşaretli eritrositlerin kalp boşluklarında dağılması sağlandıktan sonra EKG ile eşleştirilerek kalp ejeksiyon fraksiyonu, kalp duvar hareketleri ve kantitatif olarak ED ve ES kalp atım volümü ölçümlerinin yapıldığı yöntemdir.

İşaretli eritrositlerle kan akımı  araştırması ve kantitatif değerlendirme yapılır.  Bu yöntem; VSD (ventriküler septal defekt), PDA (patent duktus arteriosus), Fallot Tetralojisi, Büyük Arterlerin Transpozisyonu, Hipoplastik Sol Ventrikül Sendromu gibi doğumsal kalp hastalıklarında, özellikle küçük çocuklarda rahatlıkla uygulanır.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

Bizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.