Tanı Konulamayan Mediasten Kitleri

Mediasten kitleleri her yaş grubunda görülebilirse de en sık 20-30 yaş grubunda ve erkeklerde görülür. Hastalarda en sık gözlenen şikayetler göğüs ağrısı, öksürük ve nefes darlığıdır. 

Mediastinal kitlelerin tanısı direkt toraks radyografileri ile konulabilir. Akciğer grafisinin ardından kitlenin yapısı, lokalizasyonu ve çevre dokularla ilişkisinin tespiti için ameliyat öncesi BT ve MR yapılır. 

Mediastinal kitlelerin ortalama %50’si ön, geri kalanı arka ve orta mediastende yer alır. Ön mediastende en sık timoma, lenfoma ve germ hücreli tümör; arka mediastende nörojenik tümörler, bronkojenik kistler, enterik kistler; orta mediastende bronkojenik kistler, perikardial kistler ve lenfomalar yer alır. 

Mediastinal kitleler cerrahi olarak çıkarılır. Mediasten kitlelerinde doğru tanının konulabilmesi için histopatolojik inceleme gerekmesi ve iyi huylu kitlelerin kötü huylu tümöre dönüşüm potansiyelinin olması nedeniyle erken cerrahi girişim yapılmalıdır. Uygun cerrahi, kitlenin yerleşim yerine ve yayılma durumuna göre planlanır.

Timomalar, benign teratomlar, kistler ve nörojenik tümörler için operasyon öncesi preoperatif biyopsi yapılmasına gerek yoktur. Bu kitleler doğrudan çıkartılabilir. Kötü huylu kitle söz konusu ise, cerrahi sonrası için adjuvant tedaviler planlanır.