Kategoriler
1. AKROZOM: Spermin başını kaplayan kısım.

2. AKROZOM REAKSİYONU: Başarılı döllenme için gerekli olan akrozomun kaybolması. Genellikle spermlerin sadece %10’u akrozom reaksiyonuna uğrar.

3. ADEZYON (YAPIŞIKLIK): Kısırlıkta üremeyi etkileyecek biçimde overlerin tüplerin uterusun barsakların ve karın içindeki diğer yapıların birbirine veya karın duvarına yapışmasıdır.

4. ANOVULASYON: Yumurtlamanın olmamasıdır.

5. ANDROJEN: Erkek seks hormonudur.

6. ASSISTED HATCHING (YARDIMLA YUVALAMA): Embriyonun dış kısmı olan zona pelusidanın implantasyonu (rahim duvarına yerleşme) kolaylaştırmak için kısmi olarak inceltilmesi.

7. AZOSPERMİ: Sperm yapımındaki bozukluğa ya da sperm kanallarındaki tıkanıklığa bağlı olarak seminal sıvıda sperm olmaması.

8. BİYOKİMYASAL GEBELİK: Hastanın gebelik testinin pozitif çıktığı fakat ultrasonda görülmeden önce negatife dönüşen gebelik.

9. BLASTOKİST: Yumurtlama ya da yumurta toplama işleminden yaklaşık 5 gün sonra embriyonun kavite oluşturarak ve hücrelerin erken plasenta ve embriyoyu oluşturmaya başladığı evreye verilen isim.

10. EKTOPİK (DIŞ) GEBELİK: Döllenmiş yumurtanın rahim dışında genellikle fallop tüplerinde nadiren yumurtalık ve karın boşluğunda yerleşmesi ile oluşan gebelik.

11. EJEKULAT: Penisden çıkan semen.

12. EMBRİYO DONDURMA: Transfer edilmemi embriyoların saklamak üzere derin dondurulması.

13. EMBRİYO TRANSFERİ: İnce bir kateter yardımı ile embriyoların uterus içerisine yerleştirilmesi.

14. ELEKTROEJEKÜLASYON (EEJ): Prostat bölgesinde elektrik stimülasyonu kullanarak ejekülasyon oluşturma işlemi. Renkli Hücre bölünmeleri başlamış döllenmiş yumurta.

15. EMBRİYO KÜLTÜRÜ: Embriyonun laboratuvar ortamında geliştirilmesi.

16. ENDOMETRİUM: Endometrial dokunun tüpler, överler veya periton boşluğu gibi olmaması gereken yerlerde bulunması.

17. EPİDİDİMİS: Olgunlaşmış spermlerin depoladıkları testisinin arka yüzündeki özel kanallar.

18. ESTRADİOL: Yumurtalığın foliküler hücreleri tarafından üretilen östrojen hormonu tipi.

19. ESTROJEN: Ovülasyon ve olası gebeliğe karşı menstrüel siklusunun ilk yarısında uterusun kalınlaşmasını sağlayan dişi hormonu.

20. FALLOP TÜPLERİ: Normal üreme sırasında sperm ve yumurtanın karşılaştığı ve uterusun her iki yanına bağlı olan bir çift tüp.

21. FERTİLİZASYON: Sperm ve yumurtanın birleşmesi.

22. FETUS: Gebeliğin 9. haftasından itibaren doğuma kadarki sürede büyüyen embriyoya verilen ad.

23. FİBROİDLER (MİYOM): Anormal uterus kanamalarına neden olabilen uterus kaslarının iyi huylu (kanser olmayan) tümörleri.

24. FOLİKÜL: Yumurtalıkta, yumurta ve etrafındaki hormon üreten hücreleri içeren sıvı dolu boşluklar.

25. FOLİKÜL STIMÜLAN HORMON (FSH): Yumurtayı içeren folikülün büyümesini sağlayan hipofi z hormonu. Aynı zamanda, enjekte edilebilir ovülasyon ilaçlarında bulunan ve folikül büyümesini sağlayan hormon.

26. FOLİKÜLER FAZ: Menstruel siklusta yumurtanın geliştiği ilk yarı dönem.

27. GAMET: Erkek ya da kadın üreme hücreleri, sperm ya da yumurta.

28. GONADOTROPİN SALGILAT I C I (RELEASING) HORMONU (GnRH): Beynin kontrol merkezi olan hipotalamus tarafından üretilen ve hipofi z bezinin kana FSH ve LH salmasını sağlayan hormon.

29. GnRH ANALOĞU: Doğal GnRH hormonu ile benzer olan ve erken yumurtlamaya engel olmak için kullanılan sentetik hormonlar.

30. GnRH ANTAGONİSTLERİ: Doğal GnRH hormonu ile benzer olan ve erken yumurtlamaya engel olmak için kullanılan sentetik hormonlar. Bu ilaçların hipofi z bezi üzerinde ani baskılayıcı etkileri vardır.

31. HİDROSALPENKS: Tıkanıklığa bağlı içi sıvı dolu falop tüpü.

32. HİPOFİZ BEZİ: Beyinde hipotalamus altında bulunan ve folikül stimilan hormon (FSH) ve luteinizan hormon (LH) salgılayan bezin adı.

33. IVF KÜLTÜR MEDYUMU: İnsan vücudu dışında sperm, yumurta ve embriyoların yerleştirildiği özel sıvılar.

34. İMPLANTASYON: Embriyonun uterusun endometrium tabakası içine tutunup yerleşmesi.

35. İNSAN KORYONİK GONADOTROPİNİ (hCG): Ovulasyon indüksiyonu sırasında kullanılan ve yumurtanın son olgunlaşması ve yumurtlama için kullanılan ilaçlar.

36. bhCG: Plasenta tarafından üretilen ve gebelik testinde bakılan hormon.

37. İNSAN MENOPOZAL GONADOTROPİNİ (hMG): Postmenopozal kadınların idrarlarından elde edilen ve FSH ile LH hormonlarını içeren yumurtalıkları uyaran ilaç.

38. İNSEMİNASYON: Spermin uterus içine (intrauterin) ya da servikse gebelik oluşturmak üzere bırakılması.

39. İN VİTRO FERTILIZASYON (IVF): Yumurta ve spermlerin fertilizasyon oluşturmak üzere laboratuvar ortamında bir araya getirilmesi.

40. KATETER: Sperm ya da embriyonun kadının uterusuna yerleştirilmesi işleminde kullanılan özel kanuller.

41. KLİNİK GEBELİK: İnsan koryonik gonadotropin (hCG) hormonundaki artış ve ultrason ile onaylanmış gebelik türü.

42. KLOMİFEN CHALLENGE TEST (CCCT): Menstrüel siklusun 3. ve 10. günlerinde serum FSH seviyesi ölçülerek ve 5. günden 9. güne kadar klomifen sitrat alınarak yumurtalık rezervinin ölçüldüğü bir testtir.

43. KLOMİFEN SİTRAT: Ovulasyon indüksiyonu için kullanılan ağızdan alınan bir antiöstrojen ilacı.

44. KRİYOPREZERVASYON: Embriyo, yumurta ve spermlerin dondurularak -196°C’lik sıvı nitrojen içinde çok düşük ısıda saklanma işlemi.

45. LAPAROSKOPİ: Pelvik organların görülmesini sağlayan cerrahi bir yöntem.

46. LUTEİNİZAN HORMON (LH): Yumurtanın olgunlaşmasını ve yumurtlamayı sağlayan hipofiz hormonu.

47. LUTEAL FAZ: Yumurtlamadan adet kanamasına (menstruasyon) kadar geçen adetin ikinci yarısı.

48. MİKROEPİDİDİMAL SPERM ASPIRASYONU (MESA): Vas deferens yokluğu ya da vazektomi sonrası gibi erkek üreme kanallarının bloke olduğu durumlarda sperm elde etmek içinkullanılan bir mikrocerrahi yöntemi.

50. MİKROENJEKSİYON: Döllenmeyi sağlamak amacı ile yumurtanın içerisine tek bir spermin direkt enjeksiyonu. Bu teknik aynı zamanda ICSI İntrasitoplazmik sperm injeksiyonu olarak da adlandırılır.

51. MİROMANİPÜLASYON: Yumurta ve spermlerin özel aletler kullanıldığı, ICSI, yardımla yuvalama ya da embriyo biyopsisi gibi IVF laboratuvar işlemleri.

52. MOTİL: Hareketli.

53. MULTİFETAL GEBELİK REDÜKSIYONU: Uterusdaki fetus sayısını azaltma işlemi. Geç dönem gebelik kaybı riski olan çoğul gebelik durumlarında da kullanılır.

54. OLİGOSPERMİ: Seminal sıvıda anormal derecede az sperm bulunması.

55. OOSİT: Yumurta, dişi üreme hücresi.

56. OVARYAN HİPERSTİMÜLASYON SENDROMU (OHSS): Ovulasyon indüksiyonu sırasında gelişen yumurtalıkların büyümesi, karında sıvı birikmesi ve kilo alımı ile birlikte görülen durum.

58. OVARYAN REZERV: Bir kadının fertilite potansiyeli. Azalmış ovaryan rezerv, yumurta sayısında ve kalitesinde düşüş ile birlikte görülür.

59. OVER: Pelviste uterusun her iki yanında bulunan dişi üreme bezleri. Ovaryumlar yumurta ve östrojen, progesteron ve androjen hormonları üretir.

60. OVULASYON: Yumurtalıktan olgun yumurtanın bırakılması, yumurtlama.

61. OVULASYON İNDÜKSİYONU: Yumurtalıkların, birden fazla yumurta üretmesi için hormon ilaçlarıyla uyarılması. Kontrollü ovaryan hiperstimülasyonu olarak da adlandırılır.

62. PERKÜTAN EPİDİDİMAL SPERM ASPİRASYONU (PESA): Testislerden vas deferense sperm taşıyan bez olan epididime iğne ile girilerek tüp bebek yönteminde kullanmak üzere sperm aspire edilmesi işlemi.

64. POLİP: Normal yüzeyden dışarı doğru çıkıntı oluşturan doku kitlelerinin tümüne verilen isim.

65. PREİMPLANTASYON GENETİK TANI (PGD): Embriyolog tarafından embriyodan bir ya da iki hücrenin alındığı işlem. Alınan hücreler daha sonra genetik anomaliler açısından araştırılır. PGD yöntemi, IVF ile birlikte kullanılır.

66. PROGESTERON: Menstrüel siklusun ikinci yarısında salınan hormon. Döllenmiş yumurtanın tutunabilmesi için uterusu hazırlar.

67. PRONUKLEUS: Dişi ya da erkek gametin (yumurta ya da sperm) bir hücrelik embriyoda (zigot) görülen çekirdeği.

68. SEMEN: Spermlerin içinde bulunduğu sıvı.

69. SEPTUM, UTERİN: Doğuştan gelen ve uterus kavitesinde duvar oluşturan fi bröz doku bandı. Septum, düşük ya da diğer gebelik komplikasyonlarının oluşma riskini artırır.

70. SERVİKAL KANAL: Vajinadan uterusa doğru açılan kanalın adı.

71. SERVİKAL MUKUS: Spermin uterusa ulaşabilmesi için içinden geçmek zorunda olduğu serviksteki materyal.

72. SERVİKS: Uterusun, uterin kavite ile vajinayı birleştiren son kısım.

73. SPERM: Bir kadının yumurtasını dölleyen erkek üreme hücreleri. Sperm başı genetik materyali (kromozomları) taşır, orta bölüm hareket için gerekli olan enerjiyi üretir ve ince uzun kuyruk spermin ileri doğru hareketini sağlar. Bu bilgiler hasta eğitimi amacıyla hazırlanmış olup genel bilgi içermektedir. Tüp bebek tedavilerinin çifte özgü olması çiftin uzman tarafından değerlendirilerek tetkik ve tedavisinin planlanmasını gerektirmektedir.

74. SPERM HAZIRLAMA: Seminal sıvıdan sperm hücrelerinin ayrılması için uygulanan yöntem.

75. TESTİS: Testesteron ve sperm üreten erkeklik bezleri.

76. TESTİKÜLER SPERM EKSTRAKSİYONU (TESE): IVF – ICSI yönteminde kullanmak üzere canlı sperm bulmak için testis dokusundan parça alınması işlemi.

77. ULTRASON: İç organların bir monitörde görüntüsünü alabilmek için yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanan bir teknoloji.

78. UTERUS (RAHİM): Pelviste bulunan ve gebelik sırasında embriyonun tutunup geliştiği kaslı ve içi boş kadın üreme organı.

79. VAJİNA: Dişilerde uterus alt ucu servikse, açılan kanal.

80. VAZ DEFERENS: Epididimden üretere spermleri taşıyan iki musküler tüp.

81. YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ (YÜT): Sperm, yumurta ve / veya embriyolarla ilgili her türlü işlemi içeren tedaviler. Örneğin; aşılama, IVF, ICSI.

82. YUMURTA (OOSIT): Yumurtalıklar tarafından üretilen ve spermle birleştiğinde embriyo oluşturan dişi üreme hücresi.

83. YUMURTA TOPLAMA: Yumurtalıklardaki foliküllere bir iğne ile girilerek yumurtaların toplanma işlemi.

84. ZİGOT: Hücre bölünmeleri başlamadan önce döllenmiş yumurta.

85. ZONA PELUSİDA: Spermin yumurtayı dölleyebilmesi için tutunması gereken yumurtanın dış tabakası.*Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için doktorunuza başvurmalısınız.

Tarih 23.7.2018 editor@florence.com.tr
Paylaş