Op. Dr. Elvan YALÇIN

Op. Dr.
Elvan YALÇIN

Göz Sağlığı ve Hastalıkları

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli - İstanbul Haritada Göster
 • Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Işıklar Cad. No:35/A Ataşehir-İstanbul Haritada Göster
 • Part Time, Mesai Sonrası, Konsültan Çalışma
Bugün
 • 2018 İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları
 • 2010 - 2018 Dünya Göz Hastanesi Etiler Hastanesi Şaşılık Birim Başkanlığı Başhekim
 • 2009 - 2010 Maslak Acıbadem Hastanesi Göz Hastalıkları Şaşılık Birimi
 • 2008 - 2009 İstanbul Cerrahi Hastanesi Göz hastalıkları Şaşılık Birimi
 • 2003 - 2008 Dünya Göz Hastanesi Şaşılık Birimi
 • 1998 - 2003 Okmeydanı Eğitim Hastanesi Şaşılık Birimi
 • 1992 - 1997 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD
 • 1985 - 1992 Hacettepe Tıp Fakültesi
 • 1979 - 1985 Atatürk Anadolu Lisesi –Ankara
 • 1974 - 1979 Çizmeci İlkokulu –Ankara

TÜRKİYE OFTALMOLOJİ DERNEĞİ
TOD ŞAŞILIK BİRİMİ
İSTANBUL TABİPLER ODASI
EUROPEAN STRABISMOLOGICAL ASSOCIATION

Diğer Yayınlar

YURTDIŞI YAYINLAR:

NAS Aplication in chronic blepharitis Yalcin E Altın F, Cinhüseyinoğlu F –cornea 2002, 21(2):164-168.
A Comparison of Refraction Defects in Childhood Measured Using Plusoptix S09, 2WIN Photorefractometer, Benchtop Autorefractometer, and Cycloplegic retinoscopy Yalcin E, Yılmaz Ş  seminars in opthalmology volüme 32,2017Pages 422-427 | Received 22 Sep 2015, Accepted 05 Nov 2015, Published online: 04 May 2016
Acquired Esotropia As Presenting Sign Arnold Chiari Malformation: Case Report journalagent.com 2014
Bilateral exotropia following pterygium surgery&58; Case report Journal of Clinical and Experimental …, 2014 - ingentaconnect.com
Association of extensive myelinated nerve fibers and high degree myopia: case report Yalcın E1, Balcı O, Akıngol ZAssociation of extensive myelinated nerve fibers and high degree myopia: case report.Indian J Ophthalmol. 2013 Oct;61(10):606-7.
Peripapillary retinal nerve fiber layer and foveal thickness in hypermetropic anisometropic amblyopia. Yalcin E, Balci O..Clin Ophthalmol. 2014 Apr 12;8:749-53. doi: 10.2147/OPTH.
Efficacy of perceptual vision therapy in enhancing visual acuity and contrast sensitivity function in adult hypermetropic anisometropic amblyopia.
Yalcin E, Balci O..Clin Ophthalmol. 2014;8:49-53. doi: 10.2147/OPTH.S48300. Epub 2013 Dec 12.

The relation between anemia and accommodative esotropia in children Turgut FG, Yalcin E, Silfeler I, Balci O.J Res Med Sci. 2013 Jun;18(6):513-5

YURTİÇİ YAYINLARI:

Üveanın immünolojisi ve immünopatolojisi (Medikal network oftalmoloji cilt 1994,1:216-225)
GİL konulan 3 yaş altı ve üstü konjenital ve gelişimsel kataraktlı olgularda komplikasyonların karşılaştırılması. ( Türkiye klinikleri oftalmoloji1996,5:258-62)
Fako emülsifikasyon sonuclarımız (Türkiye klinikleri oftalmoloji 1997,6:165-169)
Şigella keratiti ( Türkiye klinikleri oftalmoloji1997,6:196-198 )
Kornea enfeksiyonlarının tanısında direk yayma kültür ve antibiyogramın önemi (Medikal network oftalmoloji, 1998,5(1):42-46)
Oküler refraktif parametreler ( Medikal network oftalmoloji 1998,5(4):315-317)
Oküler tutulumu olan nörobehçet hastalarımızın değerlendirilmesi ( Medikal network oftalmoloji 2000, 7(1):42-45 )
Mininükleus skleral tünel tekniği ile yapılanPEKKE-GİL uygulamalarında intraoperatif komplikasyonlar.( Medikal network oftalmoloji 2000,7(4):341-343)
Kronik blefaritlerde sistemik N-aseyil sistein kullanımı. (Medikal network oftalmoloji,2000,7(4):390-393 )
Behçet hastalığında üveit ataklarının özellikleri (Türk oftalmoloji gazetesi 2003,33(5);682-690)
Üveitli hastalarda göz içi basınç yükselmeleri ( Türk oftalmoloji gazetesi 2001,31(5): 621-624)
Behçet hastalığında retinal vasküler değişikliklerin değerlendirilmesi ve görme prognozuna etkisi ( Türk oftalmoloji gazetesi 1999, 29(5):449-453 )
Pterjium cerrahisi sonrası gelişen bilateral ekzotropya: Olgu sunumu FG Turgut, E Yalçın. - J Clin Exp Invest www. jceionline. org Vol, 2014
Konjenital katarakt cerrahisinde endotrakeal entübasyon ve laringeal maske uygulamasının hemodinami ve oksijenasyona etkileri. Ates Y,Karel F, Tüzüner F Bayramlı E .MN oft 1997;4:320-23
Arnold Chiary malformasyonu akkiz eşzamanlı ezotropya olgu sunumu Yalçın E,Şencan S, Turgut FG.t oft gaz 2009,39:148-52


POSTER VE BİLDİRİLER

Yurtdışı:

Inferior oblique overaction in ambliyopia -29th European Stabismological Association 2004.
AVR grading for uveitis in Behcet’s disease-13.congress of the European society of ophthalmology
Aponeurotic ptosissurgery-13. cogress of the European society of ophthalmology.
Bimedial recession for congenital Esotropia-13. congress of the European society of ophthalmology.
Results following surgical treatment of third cranial nevre palsy.-31. meeting of ESA final programme abstracts book Myconos 2007:62
Visiual improvement with low vision aids in nystagmus.-31. meeting of ESA final programme abstracts book Myconos 2007:61.
foster kennedy syndrome in a child with craniopharyngioma AAPOS pediatric ophthalmology and strabismus 2016 india
esotropia and retinal Deposits in a patient with gaucher disease type 3: a case report AAPOS pediatric ophthalmology and strabismus 2017 shanghai
Giant cell arteritis presenting as sixth cranial nerve palsy: a case report3 rd World cogress of Paediatric Phthalmology and strabismus
Efficacy of neural vision therapy to enhance visual acuity and contrast sensitivity function in amblyopia ESCRS 15. Winter Meeting
Yalçın E Panelist: Perseptional learning for the treatment of amblyopia SEEOS 8. BSOS 9. Congress 2011 Istanbul
Yalçın E Myelin remelated high myopia syndrome 33.meeting of ESA belgrade
Yalçın E Anemia in accommodative esotrophia SOE 2009 amsterdam
Turgut G, Yalcin E Acquired esotropia as presenting sign Arnold chiari malformation: case report SOE 200 
 

Yurtiçi:

Ayoğlu İ, Yalçın E 6.sinir paralizisinde full-tendon transpozisyonu ve botox ile kombine tedavi- 37. Ulusal oftalmoloji kongresi 2003
Fakoemülsifikasyon sonuçlarımız- TOD 30. ulusal kongre
Keskinbora K,Yalçın E, Ayoğlu İ. Üst oblik paralizisi bulunan olgularımızda cerrahi tedavi- 33. ulusal oftalmoloji kongresi, İzmir 1999:114
Ayoğlu İ, Yalçın E, Keskinbora K. Ambliyopi tedavisinde kapama ve penelizasyonun yeri- 33. Ulusal oftalmoloji kongresi İzmir 1999
Yalçın E, Ayoğlu İ, Keskinbora K. Herediter ekstraokuler kas fibrozisli bir aile-34. Ulusal oftalmoloji kongresi Antalya 2000:137.
Behçet hastalığına bağlı üveit ataklarının şiddetinin tanımlanmasında bir öneri: AVR derecelendirmesi 34. ulusal oftalmoloji kongresi özet kitapçığı Antalya 2000:201.
Üveitli hastalarda sekonder glokom – 34.Ulusal oftalmoloji kongresi Antalya 2000:158.
Primer trabekülektomide uzun dönem sonuçlarımız.-34. Ulusal oftalmoloji kongresi Antalya 2000:152.
Yılmaz Ş, Yalçın E, Tolun H. Ekzotropya ve alt oblik hiperfonksiyonu olan olguların 2 ayrı cerrahi yaklaşımla değerlendirilmesi. TOD 40. Ulusal kongresi özet kitabı 2006:131.
Altın F, Ayoğlu İ, Yalçın E. Paralitik şaşılıklarda Botilinum Toksin-A (Botox) Uygulaması klinik sonuçlarımız. TOD 41. Ulusal kongresi Özet kitebı 2007:177.
Yalçın E Panelist:Pediatrik glokomlu olguları nasıl takip edelim glokomda değişen bakış açıları:eski problemlere yeni çözümler 2016
Üst oblik paralizisi bulunan Olgularımızda cerrahi tedavi 33. ulusal oftalmoloji kongresi program kitabı:İzmir 1999:114
Yalçın E Panelist: Yenidoğan çocukluk çağı problemleri IKON 2014
Yalçın E Ambliyop olgularda nörovizyon tedavisi sonrası peripapiller sinir lifleri ve makula kalınlığı değişikliklerinin optik koherens tomografi ile incelenmesi 45. TOD Ulusal kongresi
Altın F, Yalçın E Akomodatif ezotropyada refraktif cerrahi sonuçlarımız. 45. TOD Ulusal kongresi
Yalcin E Ambliyopide nörovizyon sonuçlarımız 43. Tod Ulusal kongresi
Yılmaz Ş, Yalçın Ekzotropya ve alt oblik kası hiperfonksiyonu olan olguları iki ayrı cerrahi yaklaşıma göre değerlendirmek 40. TOD Ulusal kongresi
Yalçın E, Küçümen BRefraksiyon bozukluklarında santral kornea kalınlığı (SKK) ile göz içi basıncının ilişkisi38.TOD Ulusal KOngresi Antalya
Yalçın E, Tolun H 3. sinir felcinde cerrahi sonuçlar 38. TOD Ulusal kongresi
 

SETİFİKALARI:

Pediartric ophthalmology and ocular genetics ınternational scholar certificate Wills eye Hospital USA

BOTULINUM TOKSİN KULLANIMI
İLERİ FAKOEMÜLSİFİKASYON TEKNİKLERİ