İç Hastalıkları (Dahiliye)

İç Hastalıkları (Dahiliye)
Grup Florence Nightingale Hastaneleri İç Hastalıkları (Dahiliye) Bölümümüzde diyabet, hipertansiyon, mide ve barsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, tiroit, osteoporoz ve diğer endokrin hastalıkları, kan hastalıkları, romatizmal hastalıklar ve yaşlanmaya bağlı pek çok rahatsızlığı içeren birçok sistem hastalıklarının tedavisi iç hastalıkları bölümünün içinde yer almaktadır.

Modern tıbbın bilimsel ve teknolojik gelişimine paralel olarak Grup Florence Nightingale Hastaneleri İç Hastalıkları Bölümü kendi içinde birçok yan dala ayrılmaktadır.

Genel iç hastalıkları (dahiliye) hizmetlerimizle yan dal hizmetlerimizin kalitesini ve verimliliğini arttırıyoruz. Genel dahiliye (iç hastalıkları) tüm dünyada ve ülkemizde hastaları doğru bölüme yönlendirici ve toparlayıcıdır. Hastanın bilinen bir iç hastalıkları ile ilgili alt branş tanısı yoksa önce genel dahiliye polikliniğine gelmesi tavsiye edilir. İlk elemenin yapıldığı ve ilgili alt birime doğru yönlendirme yapılması açısından, genel dahiliye polikliniği son derece önemlidir.

Bu bağlamda genel dahiliye bölümü 
 • nefroloji (böbrekler), 
 • gastroenteroloji (sindirim sistemi),
 • hematoloji (kan ve pıhtılaşma bozuklukları), 
 • endokrin ve metabolizma hastalıkları (salgı bezleri ve hormonlar), 
 • romatoloji (eklemler) 
 • geriatri (yaşlı sağlığı) gibi yan dallarına hastaları doğru bir şekilde yönlendirme, farklı yan dallardan gelen sonuçları toparlama ve birlikte değerlendirmede önemli rol oynar.
Özetle; hastanelerimizde iç hastalıkları yan dal uzmanları ile ve genel dahiliye poliklinikleri koordineli bir şekilde çalışır ve erişkinlerin sağlık sorunlarının tümünde kapsamlı tanı tedavi sağlar.
Tüm yan dallarda 14 yaş üstü erişkin hasta grubunun cerrahi dışı tüm şikayetlerinin tanı ve tedavisi hizmet kapsamındadır. 

Bu hizmet kapsamında;
 • ayaktan poliklinik muayeneleri, 
 • yatarak tanı, 
 • takip ve tedavileri, 
 • acil servis hizmetleri,
 • cerrahi öncesi değerlendirme,
 • cerrahi sonrası hasta değerlendirmesi, 
 • diğer branşlara konsültasyon hizmetleri,
 • check-up programları bulunmaktadır.

Hastanemizin İç Hastalıkları Bölümü, tüm branşlarla sıkı bir işbirliği içinde multidisipliner anlayış çerçevesinde hastaların sağlık sorunlarına çözümler üretmektedir.

Nefroloji: İç hastalıkları uzmanlığı üzerine böbrek ve idrar yolu hastalıkları ve tedavisini kapsayan nefroloji bilim dalında ihtisas ve kariyer yapmış alanında uzman doktorlar çalışmaktadır.

Nefroloji Birimimizde; 
 • hipertansiyon, 
 • böbrek taşları, 
 • idrarla protein kaybına yol açan diğer böbrek hastalıkları, 
 • idrarda kanamaya yol açan hastalıklar
 • akut ve kronik böbrek yetmezliği, 
 • şeker hastalığına bağlı böbrek hastalıkları, 
 • kronik glomerulonefrit,
 • polikistik böbrek hastalığı,
 • diğer kistik böbrek hastalıklarına kadar tüm böbrek ve idrar yollarını kapsayan hastalıklarının dahili tanı, tedavi ve takibi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Birimimizde sürekli diyaliz tedavisi gören hastalarımızın veya böbrek nakli sürecindeki hastalarımızın da her türlü takip ve tedavisinde kapsamlı çözümler üretilmektedir.

Nefroloji Birimi böbrek nakli ihtiyacı olan hastalarımız için kurulan ve uluslararası standartlarda hizmet veren Böbrek Nakli Merkezimiz ile multidisipliner anlayışla ve kendini sürekli yenileyen bir anlayışla hareket eder.  

Gastroenteroloji: Birimimizde sindirim sistemi organlarının ve ek organlar olarak adlandırılan karaciğer, safra kesesi ve pankreasın cerrahi girişime gerek kalmaksızın ilaç ile (medikal olarak)  veya endoskopik tedaviler uygulanır.

Birimimizde tanı amaçlı yapılan başlıca işlemler; 
 • Sindirim sisteminin üst kısmı olan mide bağırsak hastalıklarını araştırmak için yapılan endoskopik girişim (özofagogastroduodenoskopi)
 • Kalın bağırsak incelemesi için kolonoskopi ve rektosigmoidoskopi, 
 • Safra yolları ve pankreas incelemeleri için endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP)
 • Karaciğer hastalıkları için karaciğer biyopsisi
Grup Florence Nightingale Hastaneleri Gastroenteroloji Biriminde tedavi amaçlı yapılan başlıca işlemler; 
 • Tüm üst ve alt sindirim sistemi kanamalarında skleroterapi veya heat probe uygulaması, 
 • Özofagus, mide ve rektumdaki yabancı cisimlerin çıkarılması,
 • Özofagus darlıklarında balon ve maloney bouqi dilatasyonu,
 • Kansere bağlı (malign) darlıklarda stent uygulaması,
 • Özofagus varis kanamalarında skleroterapi ve band ligasyon uygulaması,
 • Uzun süreli enteral beslenmeye ihtiyaç duyan hastalara Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) uygulaması,
 • Kalın bağırsaktaki (Kolonik ) poliplerin polipektomi ile çıkarılması,
 • kalın bağırsaktaki (Kolonik) darlıklarda stent uygulaması,
 • Hemoroid için band ligasyon ve infrared termokoagülasyon uygulaması,
 • Biliyer sistem ve pankreas kanalındaki problemler için sfinkteretomi, taş çıkarılması ve stent uygulaması,
 • Endoskopik mukozal rezeksiyon (EMR),  
 • Endoskopik submukozal diseksiyon (ESD), 
 • Peroral Endoskopik Myotomi (POEM), 
 • Balon Enteroskopi, 
 • Kolanjioskopi.

Hematoloji: Birimimizde erişkinlerde kan ve kanın pıhtılaşması ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavileri yapılmaktadır. 
Tanı amaçlı kemik iliği aspirasyonu ve/veya biyopsisi ve hematolojik labotuvar değerlendirmeleri de birimimiz bünyesinde konusunda deneyimli hematoloji uzmanlarımız tarafından yürütülmektedir.

İlaç dışı tedavi yöntemlerinden;
 • Birimimiz bünyesinde plazmaferez (kanın değiştirilmesi) işlemi yapılmaktadır. 
 • Kök hücre hazırlığında FlorenCell Hücre ve Doku Merkezi,
 • Kök hücre naklinde Kemik İliği Nakil Merkezi ile yakın işbirliği halinde çalışılmaktadır.
Hematoloji Birimimizde tanı ve tedavisi yapılan başlıca hastalıklar;
 • Akdeniz anemisi,
 • Anemiler,
 • Aplastik anemi,
 • Trombotik trombositopenik purpura (TTP), 
 • İmmün trombositopenik purpura (İTP),
 •  Demir eksikliği anemisi,
 • Hodgkin Lenfoma,
 • Kanama pıhtılaşma bozuklukları,
 • Kronik Lenfositik Lösemi (KLL),
 • Kronik Myeloid Lösemi (KML),
 • Lenf Kanseri (Lenfoma),
 • Kan kanseri (Lösemi),
 • Miyelodisplastik Sendrom (MDS),
 • Miyeloproliferatif hastalıkları,
 • Multipl Miyelom,
 • Non-Hodgkin Lenfoma,
 • Saçlı hücreli lösemi,
 • Vitamin B12 eksikliği anemisidir.

Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları:

Birimimizde; 
 • diyabet,
 • osteoporoz (kemik erimesi),
 • tiroid bezinin hastalıkları ve guatr, 
 • obezite, 
 • hipertansiyon, 
 • hipofiz bezi hastalıkları, 
 • böbreküstü bezi hastalıkları, 
 •  cinsel gelişme bozuklukları, 
 • kolesterol yüksekliği ve lipit metabolizması hastalıkları, 
 • büyüme ve gelişme geriliği (boy kısalığı),
 • salgı bezlerinin (tiroid kanseri, hipofiz ve pankreas tümörleri vs.) tümörlerinin tanı ve tedavileri ilgili diğer bölümlerle iş birliği içinde tedavi edilmektedir.

Romatoloji: Birimimizde bağışıklık sistemindeki bazı değişimler neticesinde eklem ya da diğer organlarda iltihap oluşumu sonuçlanan “romatolojik (romatizmal) hastalıklar” olarak isimlendirilen çok sayıda hastalığın tanısı ve tedavisi ile ilgileniyoruz.

Birimimizde;
 • halk arasında kireçlenme olarak bilinen dejeneratif eklem hastalıkları (osteoartrit),
 • boyun, sırt, kol, bacak yumuşak dokularında ağrı ile seyreden yumuşak doku romatizmaları (miyalji, fibromiyalji, tendinit) yer almaktadır.
 • iltihabi romatizmal hastalıklar (genellikle bağışıklık sistemindeki çeşitli bozukluklar sonucunda oluşur) gibi tüm romatolojik hastalıkların dahili tanı, tedavi ve takibi başarılı ve titiz bir şekilde romatoloji uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.
Geriatri: Geriatri, 65 yaş ve üstü kişilerin koruyucu hekimlik uygulamalarıyla sağlıklı yaşlanmalarını hedefleyen, ayrıca bu yaş grubunun sağlık sorunları (akut ve kronik hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi) sosyal ve fonksiyonel yaşamları, yaşam kaliteleri ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

Birimimizde; 
 • Koruyucu hekimlik ve genel taramalar sayesinde daha belirti vermeden bazı hastalıkların erken tanısı ile sağlığının korunması,
 • Hastaların fonksiyonel düzeyinin ve yaşam kalitesinin arttırılması,
 • Hastalıkların kesin tanısının konulması,
 • Hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi, endokrin hastalıklar gibi ileri yaşlarda sık görülen dahili hastalıkların yanında hareketsizlik, depresyon, demans, delirium, düşme, bası yarası, osteoporoz, çoklu ilaç kullanımı, görme ve işitmede azalma, beslenme bozukluğu, sarkopeni gibi Geriatrik Sendromların taranması, tedavi ve takiplerini planlaması,
 • Optimum çevresel ve sosyal desteği de sağlayıp hastanın uygun bakımının yapılması amaçlanır ve bu amaca uygun hasta merkezli hizmetler verilir.
 • İleri yaşlardaki kişiler için koruyucu hekimlik büyük önem taşımaktadır. Koruyucu hekimlik uygulamaları yaşam tarzı değişiklikleri, kazalardan korunma, kalp damar hastalıklarının önlenmesi, ağız ve diş sağlığı, ruh ve akıl sağlığı ile ilgili değişikliklerin takibi ve önlenmesi, tarama testleri ve aşı programlarını içermektedir. Bu uygulamalar sayesinde sağlığın korunması ve kronik hastalıkların ilerlemesinin yavaşlatılması veya durdurulması mümkün olabilmektedir.
 • Geriatri hastalarında (ileri yaşta) "Çok Yönlü Geriatrik Değerlendirme" yapılır. Bu değerlendirmede; standart tıbbi değerlendirmeden farklı olarak ileri yaştaki kişilerin tıbbi problemleriyle birlikte fonksiyonel durumları, Geriatrik Sendromları ve hayat kaliteleri çeşitli ölçeklerle değerlendirilir. Ayrıca "kırılgan yaşlı" olarak adlandırılan geriatrik problemler açısından en riskli grubu belirlemek de çok yönlü geriatrik değerlendirme ile mümkün olmaktadır. 
 • Kırılgan yaşlılarda düşme, fonksiyonel bağımlılık, hastane yatış ve ölüm riski artmaktadır. Bu hasta grubunun belirlenmesi ve tedavi/bakım planının düzenlenmesi çok yönlü geriatrik değerlendirmenin en önemli hedeflerindendir.

Multidisipliner Birimler
 • Organ Nakli Merkezi
  • Kemik İliği Nakli: Temmuz 2010 tarihinde Prof. Dr. Mutlu Arat’ın kurucu direktörlüğünde Grup Florence Nightingale Hastaneleri’nde Hematolojik Kök Hücre ve Transplantasyon Merkezi (HKHT) hizmete girdi. İlk yılın sonunda başarılı 90 nakil, 2012 yılında ilk akraba dışı vericiden allojenik nakil gerçekleştiren ekibimiz 2016 yılında ise toplam 600’ün üzerinde (350’nin üzerinde otolog, 250 üzerinde allojenik) hastaya umut oldu. Şubat 2019 tarihinde ise 1000. KİT işlemini başarıyla gerçekleştirerek kurulduğundan beri İstanbul’da ilk 3, Türkiye’de de ilk 5 içindeki yerini korumaya devam etti. Merkezimiz, Aralık 2019 tarihi itibarıyla 1106 KİT işlemi gerçekleştirdi.

   Güçlü ekip, yüksek başarı oranları
   Her yıl 140’ın üzerinde ulusal ve uluslararası hastaya hizmet veren merkezimiz, kemik iliğini ilgilendiren kanser hastalıkların yanında bazı kemik iliği yetmezliği hastalıkları ile bağışıklık sistemi eksikliklerinde de etkili tedavi olanağı sağlıyor. Türk Hematoloji Derneği’nin proje ortaklığı yaptığı 8 merkezden biri olarak, hizmet faaliyetlerinin yanında yurt içi ve dışında bilimsel alandaki varlığını devam ettiriyor.
   KİT Merkezimizde, tedavinin adanmışlık ve uyumlu bir ekip işi olduğu bilinciyle çalışan 4 uzman hematolog ve deneyimli hemşirelerden oluşan çalışma ekibi, nakil öncesi ve sonrası tüm süreçlerinde her zaman hastaların yanında oluyor. Bunun doğal yansıması olarak; ilk yıl sağkalım oranları otolog KİT hastalarında %88, allojenik KİT hastalarında %77 gibi yüksek başarı çizgisine ulaştı.

   Her zaman hastanın yanında oluyor
   Kemik İliği Merkezimize her geçen gün artan hasta başvuruları, kaliteden ödün vermeden yanıtlanıyor. Bu amaçla, merkezimiz tüm SGK’lı ve özel sigortalı olgulara anlaşmalı olarak ek bir ücret istenmeksizin nakil hizmeti veriyor. Nakile bağlı komplikasyonlar merkezimizin sorumluluk teminatı altında olup, her zaman yatırılarak SGK kapsamında işlem yapılıyor.

   Detaylı İncele
İç Hastalıkları (Dahiliye) ile ilgili
Randevu Talebi İçin Formu Doldurun

Randevu Talep Edin

Adınız Soyadınız
GSM
Eposta Adresiniz

Video