• Çalışana Değer Verme
  • Çevreye Karşı Duyarlı Olma
  • Hasta Merkezi
  • Hasta ve Çalışan Memnuniyeti
  • Hasta ve İnsan Hakları
  • Hemşirelik Haftası
  • Katılımcılık ve Ortak Akıl
  • Sefkatli Onurlu Adıl

Hemşirelik Eğitimi

 
SÜREKLİ EĞİTİM VE GELİŞİM MERKEZİ
 
Değişen ve gelişen dünya ile birlikte hemşirelik bakımı bilim merkezli bir anlayış halini almıştır. Kuruluş amacımız; hemşirelik hasta bakımını iyileştirmeye dayanan, hasta, hasta yakını ve çalışanlarımızın davranışlarında olumlu değişimlere yol açacak eğitimleri sürdürerek, sürekli gelişen ve değişen bir departman oluşturmaktır. 
 
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ TARAFINDAN SUNULAN EĞİTİMLER
HEMŞİRE GENEL UYUM EĞİTİMİ
 
Aramıza yeni katılan hemşirelerimizin uyum süreçlerine katkı sağlamak amacıyla, işe girişini takiben en geç 2 ay içerisinde “Hemşire Genel Uyum Eğitimi” düzenlemektedir. Hemşirelik Hizmetleri Genel uyum eğitimleri Sürekli eğitim ve gelişim merkezimiz tarafından merkez yapıda düzenlenmektedir.
 
İnsan kaynakları tarafından verilen “Oryantasyon Eğitim Programı”nı tamamlayan hemşirelerimiz, teorik ve uygulama bölümlerinden oluşan eğitim programımıza dahil olurlar. Uygulamalı eğitimlerimiz simülasyon labratuvarımız ve eğitim labratuvarımızda kişiye özel olarak sürdürülmektedir.
Program kapsamında;
 
 Hemşirelik Hizmetleri Tanıtımı – Görev, Yetki ve Sorumluluklar
 Hemşirelik Hizmetleri Prosedür ve Talimatlar
 Hasta Güvenliği Standartları Eğitimi
 Hasta Bakım Standartları Eğitimi
 Enfeksiyon Kontrol Yöntemleri
 Hemşirelik Uygulamaları
 Diyabetik Hasta Bakım Eğitimi
 Temel Yaşam Desteği Eğitimi
 Yaşam Sonu Hasta Bakımı
 Yaşlı Hasta Bakımı Eğitimi
 Etkin İletişim
 Tıbbi Cihaz Kullanımı
 Otomasyon Sistemi Kullanımı
 Hemşirelik Hizmetleri için Kalite Yönetimi
 Kriz Yönetimi
 
ZORUNLU EĞİTİMLER
 
 Fiziksel Değerlendirme ve Hasta Tanılama Eğitimi
 Hasta Güvenliği Eğitimi
 Hasta Bakım Standartları Eğitimi
 Temel Yaşam Desteği Eğitimi
 İleri Yaşam Desteği Eğitimi
 NRP Eğitimi
 Anne Sütü ve Bebek Dostu Hastane Eğitimi
 Hasta Başı Test Cihazı (Glukometre) ve Tıbbi Cihazların Kullanımı
 Temel EKG ve Ritim Tanılama Eğitimi
 Yaşam Sonu Hasta Bakımı Eğitimi
 Yaşlı Hasta Bakımı Eğitimi
 Hasta Hakları ve Sorumlulukları / Hasta Memnuniyeti Eğitimi
 Etkin İletişim Eğitimi 
 Temel Yaşam Desteği Eğitimi
 
ZORUNLU BRANŞ EĞİTİMLERİ
 
 Karaciğer Transplantasyonun Hemşirelik Bakımı Eğitimi
 Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Eğitimi
 Pediatri Hemşireliği Eğitimi
 Ameliyathane Hemşireliği Eğitimi
 Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi
 Ortopedi Hemşireliği Eğitimi
 Acil Hemşireliği Eğitimi
 Solunum Sistemi Hastalıklarında Hemşirelik Yaklaşımı
 Kardiyovasküler Sistem Operasyonlarında Hemşirelik Bakımı Eğitimi
 Diyabet Eğitimi
 
TEMEL YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMİ
 
1 günlük teori ve uygulamalı bölümden oluşan bir eğitimdir. temel yaşam desteği bilgileri güncellendiğinde ve yılda bir temel yaşam desteği resertifikasyonları tekrarlanır. Program başlamadan önce ve program bitiminde yazılı sınav yapılır. Yazılı ve Uygulamalı sınavda başarılı katılımcılara temel yaşam desteği eğitim programı katılım belgesi verilir.
 
YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİMLERİ
 
 Yardımcı Sağlık Personeli Genel Uyum Eğitimi
 Hasta Güvenliği Standartları Eğitimi
 Enfeksiyonların Kontrolü Ve Önlenmesi
 Tıbbi Cihazların Temizliği Ve Bakımı
 
ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ
 
Enfeksiyon kontrol programının ana hedefi; hastalar, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve ziyaretçiler arasında enfeksiyon bulaşma ve bulaştırma risklerini saptayarak azaltmak ve bu yolla morbidite, mortalite ve bağlı maliyetleri minimalize etmek adına politikalar geliştirmektir.
 
Bu amaçla yapılan hizmet içi eğitimlerde tüm çalışanlarımıza en az yılda 2 kez olmak üzere enfeksiyon kontrolü ve önleme eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimlerimizde öncelikle hastane enfeksiyonlarını önlemede en etkili ve en önemli yöntem olan el hijyeni eğitimi ön plandadır. İzolasyon çeşitleri ve izolasyonlu hasta bakımı eğitimi, enfeksiyon bulaşını azaltmak için verilen eğitimlerimizdendir.
 
Yaşam alanımızı daraltan ve gelecek yıllarımızı düşündüren atıklar diğer bir eğitim konusu olup atık yönetimi bu alanda verdiğimiz diğer bir eğitimdir. Etkili bakım için damar içi kateter, üriner kateter ve ventilatöre bağlı hasta bakımı eğitimleri enfeksiyonları kontrol etme ve önlemede önemli yere sahiptir.
 
Sağlık çalışanlarının bulaşıcı hastalıklar açısından risk altında olduğu alanlarda koruyucu ekipman kullanımı eğitimi ve kesici-delici alet yaralanmaları ve alınan önlemler de sağlık personeline verilen eğitimlerimizdendir.
 
Ayrıca mikroorganizmaların taşınmasını önlemek amacıyla çeşitli materyallerin temizliği, hasta başı cihazların kullanımı ve temizliği, asepsi ilkeleri ve asepsiye uyum kuralları hizmet içi eğitimlerimiz arasındadır.