Sağlık; hem bireysel hem de toplumsal anlamda hayatın en önemli yapı taşıdır ve tüm ülkeler tarafından; yasalarla güvence altına alınmış insani bir hak olarak kabul edilmiştir.

Küreselleşme sözlük anlamıyla; coğrafi bir birim olarak dünyanın tümünün bütünleşmesi, yani global bir toplum, global bir kültüre sahip olmasını ifade etmektedir. Değişen yaşam tarzı, global ekonomi, gelişen teknoloji, göçler, savaşlar, afetler, salgınlar, ulaşım ve iletişim araçlarında yaşanan gelişmeler dünyanın küreselleşmesindeki en önemli etmenlerdir.
Bu sebepledir ki ülkelerin birbirleri ile etkileşimleri artmış ve küreselleşme kavramı ortaya çıkmıştır.
Dünya, ülkelerin içinde yaşadığı global bir yapı haline gelmiştir.


Sağlıkta küreselleşmenin etkin olduğu konular;
 • Sağlık teknolojileri,
 • Evrensel bilgiye ulaşım,
 • Eşit sağlık hizmeti sunumu,
 • Serbest ticaret ve etkileri,
 • Gelişen ulaşım ve iletişim araçları,
 • Çevresel etkilere karşı geliştirilen bilincin önemi olarak öne çıkmaktadır.
Sağlık teknolojileri; sağlıkta küreselleşmenin en kritik konusudur. Klasik el ve göz muayenelerinin yerini modern tanı teknolojilerinin alması, tedavilerde dijitalleşmenin artması küreselleşme kaynaklı örneklerdir. Tele tıp teknolojisi, online görüşmeler sağlıktaki küreselleşmenin potansiyelini göstermektedir. Bilgi dünyası; küresel iletişim ve küresel hareketlilikteki gelişmelerden giderek daha da etkilenmektedir. Günümüzde birçok insan küreselleşmiş dünyayı; bir kitap olmadan okumaktadır.

Covid-19 salgını; dünyanın her yerine eşit sağlık hizmeti sunumunun önemini ekonomi, ulaşım, ticaret gibi alanların önünde olduğu gerçeğini göstermiştir. Sağlık hizmetlerinin her ülkede eşit seviyede, eşit maliyette, eşit zamanda elde edilememesi hastaların bu hizmetleri başka ülkelerden alması, sağlık turizmi konusunda atılımların yapılması sağlığın küreselleşmesini arz etmektedir.

Hemşirelik; küresel bakımı kapsayan dünya görüşünü benimser.

Dünya genelinde çok sayıda sağlık profesyoneli olan hemşireliğin; küresel sağlığa sunacağı kritik katkıları bulunmaktadır. Diğer sağlık profesyonelleri ile bakım ve tedavi süreçlerinde iş birliği içinde olmaları küresel hemşireliğin ortaya çıkmasında oldukça etkilidir. İş birliği küresel hemşireliğin anahtarıdır, çünkü sağlık profesyonellerinin rolleri küresel sağlık hedeflerine ulaşılmak için ayrılmaz bir bütündür.

Küreselleşmenin fırsata çevrilmesi ülkelerin en önemli politikalarındandır. Küresel sağlık; dünyanın her köşesinde eğitim almayı önermektedir. Eğitimin ileri teknolojik yöntemler ve yeni formatlarla devam ettirilmesi dolayısıyla sürdürülebilir küresel eğitim modellerinin oluşturulması bu ihtiyacın karşılanmasını sağlar.


Bu doğrultuda; Sürekli Mesleki Gelişim programlarının da güncellenmesi gerekmektedir. Düzenlemeler, profesyonellerin görev ve rollerini genişletmeyi, yeniden atamayı, değişiklikleri sağlayıcı modelleri tanımayı ve desteklemeyi kapsamalıdır.

Hemşirelik aynı zamanda insan anlayışına ve bakımına odaklanan içsel değerlere dayanır.

Gelecek neslin hemşirelik profesyonelleri bu nedenle bireysel insan ihtiyaçlarını derinlemesine anlamalı, hissetmeli, şefkatle kişiye odaklanmalı, sürekli eğitim almalı, yetkinliklerini geliştirmeli ve doğru kullanmalı, problem çözmek için bütünsel yaklaşımlarda bulunmalıdır.

Günümüzde;
Meslekler arası iş birliği ve etkileşim ile; kurumumuzda hemşirelik hizmetlerinin sunumunda; bilim, teknoloji ve mesleki yetkinliğin etkisi önceliğimizdir.

Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) 2022 yılı temasını “Hemşireler: Öncü Bir Ses – Küresel sağlığı güvence altına almak için hemşireliğe yatırım yapın ve haklarına saygı gösterin,” olarak belirledi,            
Bizlerde bu amaç dahilinde stratejilerimize yön veriyoruz…

Küresel sağlık hizmet sunumunda; hasta ihtiyaçlarına yönelik bakım modelleri geliştirmenin yanında; sağlık sisteminin gerekliliği olan yetkinliklerin çalışanlarımıza kazandırılması bizler için oldukça önemlidir. Branş hemşireliği, özel dal hemşireliği, sertifikasyon programları ile yetkinlik ve beceri ailesinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesini sağlıyoruz. Bilgi, ileri teknoloji, ulusal-uluslararası standartlar, kültürler arası etkiye ve hasta ve çalışan haklarına saygı duyan, kanıta dayalı politikalarımız ile Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezi çatısı altında; sürdürülebilir eğitim modülleri kullanarak; meslekte yetkin/uzmanlaşmış iş gücü ile hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Grup Florence Nıghtıngale Hastaneleri Hemşirelik Hizmetleri Yaklaşımlarımız
 • Hemşireliği ve sağlığı güçlendirmek için çalışın,
 • Şefkatli ve hissederek yaklaşmaktan vazgeçmeyin,
 • Güçlü yönlerinizi keşfedin ve onları geliştirin,
 • Kendinize ve mesleğinize yatırım yapın,
 • Dünya görüşünüzü geliştirin,
 • Küresel düşünün, kültürel etkileşime duyarlı olun,
 • Bütüncül yaklaşımlarda bulunun,
 • Ekip çalışması içinde güçlü ve etkili roller üstlenin,
 • Etkili iş gücü oluşturulmasına destek olun,
 • Meslekte branşlaşma ile yetkinliklerinizi geliştirin,
 • Hemşirelik etkinliğini destekleyen kanıta dayalı araştırmalar yapın,
 • Teknolojiyi benimseyin, farkındalık geliştirin,
 • İlerleyen teknolojileri ve bilgiyi yönetme becerilerinizi geliştirin,
 • Doğru bilgi ve doğru veriye ulaşın.
 • Sürekli iyileştirme modelini benimseyin,
 • Ulusal ve uluslararası standartları kullanın,
 • Referans olarak kabul edin,
 • Sağlık ekonomisine ilgi duyun, maliyet etkinliğinin farkında olun,
 • Fiziksel ve sosyal çevre analizi yapın,
 • Sağlık okuryazarlığı üzerinde durun ve geliştirilmesine destek olun,
Hemşireliğin; dünü, bugünü ve yarını olan siz değerli meslektaşlarımızın; Grup Florence Nıghtıngale Hastaneleri Hemşirelik Hizmetleri Yaklaşımlarımızın kariyer yolculuğunuzda sizlere ışık tutması dileğiyle…

12-18 Mayıs Hemşirelik Haftamız kutlu olsun.

Sağlıklı insan, sağlıklı toplum dünyanın değişmez koşuludur.
 

Sevgi ve saygılarımla…
    

Bahriye GAVAZ TOPALOĞLU
GRUP FNH HEMŞİRELİK HİZMETLERİ KOORDİNATÖRÜ (CNO)

Video