Birçok hastalığın temelinde metabolik bozukluklar yatıyor..

Şişmanlık, obezite ve diyabet temelde komplike, yani oldukça karmaşık olan birçok metabolik bozukluk sonucu ortaya çıkmaktadır; insan organizma­sında oluşan ve gelişen hormonal dengesizliğin, yani hormon ve enzimlerin iyi işlemediklerinin ciddi bir göstergesidir, büyük bir halk sağlığı sorunudur.

Aslmda hem şişmanlık, hem şişmanlığın ileri safhası olan obezite hem de halk arasında şeker hastalığı dediğimiz diyabet, insülın yüksekliğine bağlıdır, yani hiperinsülinemik bir hastalıktır (dismetabolik bozukluktur).

İleri yaşlarda gelişen çeşitli metabolik bozukluklara hiperinsülinemik has­talıklar da diyoruz ki. bu sağlık sorunlarının en başında KİLO ALMA, OBE­ZİTE, DİYABET, PRE-DİYABET, METABOLİK SENDROM ya da İNSÜLİN DİRENCİ gelmektedir. Bu sağlık sorunlarının her birinin temelinde ise tek bir neden yatmaktadır. Bu nedenle, belirtilerin her biri kendi başına bir sağlık sorunudur. Aynı zamanda da metabolizmada gelişmiş ya da gelişmekte olan birçok bozukluğun göstergeleridir. Bizlere temelde bir bozukluk olduğunu bildiren, gösteren, işaret eden belirtilerdir. Her kişide değişik derecelerde or­taya çıkan bu belirtilerin GENETİK OLMADIĞI da bilimsel araştırmalarda gösterilmiştir. Bu nedenle temelde yatan metabolik bozuklukların köklerine kadar inilip düzeltilmesi mümkün olmaktadır.

BU HASTALIKLARIN TEMELİNDE VE KÖKÜNDE KARBONHİDRAT METABOLİZMASINDAKİ BOZUKLUKLAR YATMAKTADIR!

Karbonhidrat metabolizması bozukluklarının düzeltilmesiyle birlikte tüm hiperinsülinemik hastalıklar da düzelmektedir. Birçok bilimsel araştırmayla, başta diyabet olmak üzere bu hastalıkların tümünün tamamen önlenebilir, düzeltilebilir ve iyileştirilebilir olduğu da gösterilmiştir. Bu çalışmalarda, örneğin diyabet ve yüksek tansiyonu olan hastaların kan şekeri ve kan basınç­larının kontrolünün kolaylaştığı, ilaç dozlarının azaldığı da bildirilmiştir.

Karatay Diyetiyle Obezite ve Diyabete Çözüm Var adlı kitabı yazmamın iki nedeni oldu. Birincisi, Karatay Diyeti’nde yer alan önerilerin diyabetliler (şeker hastalan) için uygun olup olmadığının sıkça sorulmasıdır. İkincisi de, toplumlunuzda büyük sorun haline gelmiş olan şişmanlık, obezite ve diyabet denilen metabolizma bozukluklarının neden olduğu erken ölüm ve çeşitli sağ­lık problemlerinin önlenebileceğini ve düzeltilebileceğini açıklamaktır.

Karatay Diyeti, Karatay Diyetiyle Yaşam Boyu Sağltk ve Karatay Mutfağı kitaplarımda bulunan önerileri kendi kendilerine uygulayarak gayet rahat bir şekilde kilolarından kurtulan binlerce insan var. Tabii kitaplarımdaki önerileri uygulamaları sonucunda aşırı kilolarından kurtulan birçok kişinin, kan şeker­lerini sağlıklı olarak kontrol altına alabildiklerini belirtmek de önemlidir diye düşünüyorum. Bir hekim olarak, halkımızın kendi sağlığına sahip çıktığını görmek benim için en büyük mutluluk…

Bu kitapta diyabet ya da şeker hastalığı kelimeleri Tip-2 diyabet hastalığı için kullanılacaktır. Tip-1 diyabet hastalığı ise kendi adıyla yani Tip-1 diyabet olarak tanımlanacaktır.

Kitabın ana teması ve amacı dismetabolik bozuklukları, yani hiperinsülinemik hastalıkları (şişmanlık, obezite, karaciğer yağlanması, diyabet, hipertansi­yon, kalp krizi, felç, inme, kronik artritler, kronik bel ağrıları, kanser çeşitleri, Alzheimer, erken bunama, fibromiyosit, polikistik meme hastalığı, polikistik över sendromu, erken âdet görme vb) başlatan suçluları bilimsel olarak açık­lamak ve temelde oluşan bozuklukları da düzeltme olanaklarını gözden geçir­mektir. Bu kitap tedavi amaçlı bir kitap değildir. Hastalanmamak ve sağlıklı olarak yaşamanın en kolay ve en ucuz yol olduğunu vurgulamak ve halkımızı aydınlatma amacıyla kaleme alınmıştır.

Bu kitapta hücresel ve hormonal düzeylerde gelişmiş olan metabolik bozuklukların başta ŞİŞMANLIK ve OBEZİTE olmak üzere, giderek nasıl Dİ­YABETİ başlattığını açıklıyorum. Tabii var olan metabolik bozuklukların da alınacak önlemler, sağlıklı bir beslenme ve yaşama tarzı ile düzeltilebileceğini ve gerileyebileceğini anlatıyorum.

OBEZİTE, PRE-DİYABET ve DİYABET, aşağı yukarı aynı anlama gelmek­tedir. Hepsi hiperinsülinemik hastalıkların birbirlerini tamamlayan birer par­çalandır. ŞİŞMANLIK ve OBEZİTE, PRE-DİYABET ya da DİYABET hastalı­ğının erken ve ön evresi olarak kabul edilmektedir, bu nedenle bunlan değişik ve birbirinden farklı sağlık sorunu olarak görmek ya da kabul etmek doğru değildir, öyle ki bazı bilimsel çalışmalarda bu konu ‘DÎYABEZİTE’ kavramıyla dile getirilmeye başlanmıştır.

Diyabezite terimi, ilk kez Dr. Francine Kaufman tarafından bulunmuştur. DİYABEZİTE, hafif kan şekeri dengesizliğinden tam gelişmiş diyabete kadar değişen metabolik dengesizlik ve hastalıklardan oluşan bir tıbbi süreç ve du­rumdur. İster az miktarda fazla kilonuz olsun, isterse de insülin direnci hatta diyabet tanısı konsun, bu tıbbi durumların tümünde temel olarak altta yatan nedenler aynıdır. Diyabezite temel olarak, ciddi şekilde fazla kilolarından do­layı diyabete yakalanan ve sayılan her geçen gün artan hastalarla ilgili tıbbi durumu açıklamak için kullanılmaktadır. Bu terim aynı zamanda kilolu olma­dıkları halde insülin dirençleri olan ve bozulmuş karbonhidrat metabolizma­ları obez gibi davranan kişiler için de kullanılmaktadır.

Yeri gelmişken, özellikle vurgulamak istediğim önemli bir nokta daha var. Daha önceki kitaplarımda açıklamış olduğum bazı önerileri iyi uygulayan di­yabet hastalarımdan bazılarının insülin ihtiyaçlarının azaldığını, bazılarının da insülin gereksiniminin kalmadığını belirtmek ve nedenlerini örneklerle, bilimsel çalışmalara dayanarak bu kitapta açıklamak istiyorum.

Dünya Sağlık Örgütü de, bütün dünyada (gerek gelişmiş gerek gelişmekte olan ülkelerde), mikropsuz olan en önemli ve en yaygın halk sağlığı sorunu­nun şişmanlık, obezite, diyabet ve bu metabolik bozuklukların sonucu ortaya çıkan önlenebilir erken ölüm ve ölümcül hastalıklar olduğunu bildirmiştir.

Dünya Sağlık örgütü, ülkelerin sağlık kuruluşları, bakanlıkları ve sağlık kurumlarının bu konuyu ciddi bir şekilde ele almalarını, bu nedenle örgütlen­ meleri gerektiğini 2009 Avrupa Sağlık ve Sağlık Sistemleri Raporunda açıkça belirtilmektedir. Karbonhidrat metabolizması bozukluğu ile gelişen kronik hastalıklar, bünyemizde biyolojik olarak meydana gelen, yani yavaş yavaş olu­şan hormonal dengesizlikler sonucu ortaya çıkmaktadır. Hormonal dengesiz­likleri başlatan en önemli temel nedenin çevresel faktörler olduğu gösterilmiş­tir. Sağlık sorunlarının kökünde yatan çevresel faktörlerin başındaysa kötü hayat şartlan ve yanlış beslenme gelmektedir.

İleri yaşlarda ortaya çıkan, dejeneratif diye adlandırdığımız kronik hasta­lıklar ve bu hastalıkların komplikasyonları sonucu meydana gelen sakatlıklar ve önlenebilir olan erken ölümler, günümüzde hem aileleri perişan etmekle hem de tüm dünya ülkelerinin sağlık ekonomisinde kocaman bir kara delik açmaktadır.

Oysa artık bilimsel olarak şişmanlık, obezite, diyabet, kalp hastalıkları, enfarktüs, inme, kanser gibi hiperinsülinemik hastalıkların, yani insülin yük­sekliği hastalıklarının önlenebilir olduğu, tedavilerinin daha kolaylaşabildiği bilimsel olarak gösterilmiştir, özellikle DİYABET hastalığının tek nedeninin beslenme ve yaşam biçimine bağlı olduğu ve genetik olmadığı bildirilmektedir.”

Yaşadığımız çağda gerek obezite gerekse diyabet, kalp krizi ve felce neden olan en tehlikeli risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Amacımız, kalp krizi ve inme risklerinin elimizden geldiğince azalmasını sağlayarak, gereksiz sakat­lanmaları ve erken ölümleri önlemektir!

21. yüzyılda yaygın bir şekilde karşılaştığımız, temelde karbon­hidrat metabolizmasının bozulması sonucu biyolojik, hormonal dengesizlik­lerle birlikte ortaya çıkan obezite ve diyabet hastalıkları, ülkemizin en önemli sorunlarından biridir. Bozulmuş, rayından çıkmış olan karbonhidrat bozuklu­ğu düzeltildiği zaman bu saydığımız sorunlar da kalmayacağı gibi, daha sağ­lıklı ve dinç bir toplum gelişecektir. Halkımızın sağlığı, sağlık programımızın en öncelikli hedefi olmalıdır!

2011 yılı aralık ayında İngiltere Ulusal Sağlık Kuruluşu olan NHS (National Health Service), yeni yılda alınacak sağlıklı yaşam biçimi önlemleri ile diyabet hastalığı komplikasyonlarına bağlı olan ölümlerin yüzde 25 oranında azalabi­leceğini açıklamış ve 2012 yılı itibariyle de halk sağlığı için gerekli önlemler alınmaya başlanmıştır. NHS, 2013 yılında, halkının fizik aktivitesini artırmak ve obeziteyi önlemek amacıyla geniş bir kampanya da bağlatmıştır.

Ülkemizde de Sağlık Bakanlığımız, 2012 yılında başlattığı çalışmalarla, fi­zik aktiviteyi artırarak halkımızın şişmanlığını önlemek amacıyla bu alanda önemli bir uğraş vermektedir.

İnsanlar bilinçli olarak yaşadıklarında, sağlıklarını korumakta güçlük çek­miyorlar ve mutlu oluyorlar. İşte bu sebeple sağlığımızın sorumluluğunu kendi elimize almak ve korumak, en ucuz ve kolay yoldur. Hastalanmamak elimizde­dir, yalnız kendi elimizdedir, başka kimsenin elinde değildir! Bizler buna karar verip yaşam biçimimizde köklü ve sağlıklı değişikler yapabildiğimiz zaman obeziteyi, diyabeti, kalp krizini, inme dediğimiz felç hastalıklarını ve diğer kronik dejeneratif hastalıkları önleyebiliriz.

Elli yıllık bir hekim, kardiyolog ve iç hastalıkları uzmanı olarak, karşılaşmış ve gözlemlemiş olduğum erken ölümlerin önlenebilir olduğunu anlatmak ve açıklamak amacıyla yazdığım Karatay Diyeti, Karatay Diyetiyle Yaşam Boyu Sağlık ve Karatay Mutfağı kitaplarından sonra, diyabetli hastalarımın ısrar­lı arzu ve isteği üzerine obezite ve diyabet konusunu daha detaylı açıklamak amacıyla bu kitap ortaya çıktı. Sağlıklı yarınlar için…


Karatay Diyetiyle Obezite ve Diyabete Çözüm Var / Prof. Dr. M. Canan Efendigil Karatay (Kitap Önsözü)

Tarih 7.10.2016 editor@florence.com
Paylaş
Benzer Haberler