Peki elma sirkesinin cilde ve sağlığa etkilerini biliyor musunuz?

Organik elma sirkesi yüzyıllar boyunca cilt sağlığı için kullanılmış.

Elma sirkesi; elmaların fermantasyon sürecinden geçirilmesiyle elde ediliyor. “Fermante edilen ürün enzimlerden zengin içerik kazanır” diyen Şişli Florence Nightingale Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Yard. Doç. Dr. Zahide Eriş öncelikle uygulanacak elma sirkesinin kimyasal ve koruyucu madde içermesi, organik yetiştirilmiş elmalardan elde edilmiş olması gerektiğini vurguladı. Dr. Eriş organik elma sirkesinin faydalarını da şöyle özetledi...

İşte faydaları

* Do­ğal al­fa hid­rok­si asit­ler­den zen­gin­dir ki bu cilt için ol­duk­ça önem­li­dir.

* Gü­neş le­ke­le­ri ve ya­şa bağ­lı olu­şan le­ke­le­rin azal­ma­sı­na yar­dım­cı olur.

* Ölü de­ri­nin so­yul­ma­sı­na yar­dım­cı olur.

* Cil­din do­ğal PH’­ını den­ge­ler.

* Ak­ne ve ak­ne iz­le­ri­ni gi­der­me­ye yar­dım­cı olur.

* Açık gö­ze­nek­le­rin azal­ma­sı­na yar­dım­cı olur.

Yüz toniği yapın

To­nik ola­rak kul­la­nım­da 1-2 ye­mek ka­şı­ğı or­ga­nik el­ma sir­ke­si 1 lt. su­ya ka­tı­la­rak pa­muk yar­dı­mıy­la yü­ze sü­rü­lür. Ak­ne ve le­ke­ler için ise ya­rı ya­rı­ya su­lan­dı­rıl­mış or­ga­nik el­ma sir­ke­si pa­muk yar­dı­mıy­la yü­ze sü­rü­lür. Cil­din yağ­lan­ma­sı­nı azal­tır. Bu uy­gu­la­ma­la­rı has­sas cilt­le­re sa­hip olan­lar 2 gün­de bir yap­ma­lı ve aler­jik re­ak­si­yon ge­liş­me­si du­ru­mun­da he­men son­lan­dır­ma­lı­dır­lar. Gün­düz gü­neş ko­ru­yu­cu ih­mal edil­me­me­li­dir.

Kepeği azaltır

Saçlı deride kepek varsa masaj yaparak uygulanıp 20 dakika sonra durulanması kepeği azaltmaya yardımcı olur.

Nasır ve siğiller için

Ayaktaki nasır ve siğiller için kullanılabilir. Ayak 20 dakika 1/3 oranında elma sirkesi içeren ılık suda bekletilir, sonra kurulanır. Organik elma sirkesiyle ıslatılmış gazlı bez, uygulama yapılacak kısma bandaj şeklinde sarılır, gece boyu bekletilir. Sabah açılarak yıkanır. Uygulama yapıldıkça hasta bölge yumuşayarak kaybolur.

  •  Peki elma sirkesinin cilde ve sağlığa etkilerini biliyor musunuz?
Tarih 29.7.2016 editor@florence.com
Paylaş