Dr. Öğr. Üyesi Ali Vefa ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi
Ali Vefa ÖZTÜRK

Göğüs Hastalıkları

RANDEVU AL
Akciğer Hastalıklarında Tarama Testleri
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Ali Vefa Öztürk Göğüs Hastalıkları ihtisasını Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tamamlamıştır.
  
2010'dan sonra Özel Çapa Hastanesi'nde çalışmış, sonrasında Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak görevde bulunmuştur.

Girişimsel pulmonoloji, akciğer kanserlerinin tanı ve palyatif tedavisindeki bronkoskopik ve diğer girişimsel işlemler, allerji tedavisi, tüberküloz ve diğer akciğer enfeksiyon hastalıklarının tedavisi, organ nakli olan hastalardaki solunum problemleri, yoğun bakım hastalarının solunumsal sıkıntıları, astım ve KOAH hastalıklarının tanı ve tedavileri takipleri özellikle ilgilendiği alanlardır.
 
Dr. Öğr. Gör. Ali Vefa Öztürk 2015 yılının başından itibaren Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir.

Tıbbi İlgi Alanları:

 • Bronkoskopik İşlemler
 • Girişimsel Bronkoloji
 • Allerjik Solunum Yolu Hastalıkları
 • Astım ve KOAH
 • Mesleksel Akciğer Hastalıkları
 • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
 • Nakilli ve Bağışıklığı Baskılanmış Hastalardaki Akciğer Sorunları
 • Solunumsal Yoğun Bakım
 • Tüberküloz

Bugün
 • 2015 Bilim Üniversitesi Florence Nightangale Şişli Hastanesi Öğretim Üyesi / Uzmanlık
 • 2014 Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyeliği
 • 2014 Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesin Öğretim Üyeliği / Uzmanlık
 • 2012 - 2014 Özel Çapa Hastanesinde Uzmanlık
 • 2011 Çalişma Bakanlığı İşyeri Hekimliği ve Meslek Hastalıkları Eğitimi
 • 2010 - 2012 Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesinde Uzmanlık
 • 2005 - 2010 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzmanlık Eğitimi
 • 2004 - 2005 Heybeliada Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzmanlık Eğitimi
 • 1997 - 2004 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.Akciğer kanserinde PET-BT'de görüntülenen kitle SUDmax/lenfadenopati SUDmax oranlarının mediastinal metastaz tespitindeki yeri
Selahattin Öztaş, Ali Vefa Öztürk, Eylem Acartürk, Yelda Tezel, Müge Özdemir, Güliz Ataç, Gül Erdal, Özlen Tümer
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2012;20(3):1-8,doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2012
 
 
2.TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ TEŞHİSİ KONULAN YAYMA NEGATİF OLGULARDA BRONŞ LAVAJININ TANISAL DEĞERİ
Selahattin ÖZTAŞ, Sema SARAÇ, Melahat KURUTEPE, Ali Vefa ÖZTÜRK, Özlen TÜMER, Eylem ACARTÜRK
İzmir Göğüs Hastalıkları Dergisi 2008, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 061-064 
 
 3.KOAH Hastalarındaki Oksijen Saturasyonunun Pulse Oksimetre ile Tespitinin Arter Kan Gazı Tetkiki ile Korelasyonu ve Bu Korelasyonu Etkileyen Faktörler

Correlation of Arterial Oxygen Saturation Measured Both by Pulse Oximeter and Arterial Blood Gas Analyzer in COPD and Affecting Factors
Eylem ACARTÜRKa, Selahattin ÖZTAŞb, Ali Vefa ÖZTÜRKc
a - Göğüs Hastalıkları Kliniği, Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi,
b - Göğüs Hastalıkları Kliniği, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
c - Göğüs Hastalıkları Kliniği, Özel Çapa Hastanesi, İstanbul
    Turkiye Klinikleri Arch Lung 2013;14(2):46-54


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


  1.ERS 2006 E-POSTER: E516 Retrospective analysis of lung cancer patients of our clinic according to 5 parameters
Nalan Adigüzel, Sema Saraç, Özlen Tümer, Selahattin Öztas, Vefa Öztürk, Melahat Kurutepe. Thoracic Diseases, Istanbul Sureyyapasa Training and Research Hospital for Chest and Cardiovascular Diseases, Istandul, Turkey
  
 2.ERS 2007  POSTER:P3858: Bacteriological diagnostic value of bronchial lavage in patients with pleural tuberculosis;
S. Oztas, S. Sarac, I. Erdem, A. V. öztürk, O. Tümer, M. Kurutepe (Istanbul, Turkey)
  
 3.ERS 2010 POSTER: P689; The use of PET-CT calculated mass sud max/lymphadenopathy sud max ratios in the detection of mediastinal metastasis in lung cancer patients. Selahattin Öztaş, Vefa öztürk, Yelda Tezel, Eylem Acartürk, Müge Özdemir

Thoracic Diseases, Istanbul Sureyyapasa Training and Research Hospital for Chest and Cardiovascular Diseases, Istandul, Turkey

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

   1. EPOSTER. 2009 Tusad kongresi.: Servisimizde yatan toplum kökenli pnomoni hastalarının CURB-65 ve Pnomoni Ciddiyet İndeksi skorlamalarının mortalite üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Selahattin Öztaş, Melahat Kurutepe, Ali Vefa Öztürk, Yelda Başbuğ, Zeynep Özlen Tümer, Eylem Acartürk, Güliz Ataç, Sema Saraç, Müge Özdemir
    
 2.E-POSTER. 2009 Tusad kongresi.: 52 Sarkoidoz Olgumuz:Yelda Tezel, Selahattin Öztaş, Sema Saraç, Eylem Acartürk, Zeynep Özlen Tümer, Güliz Ataç, Ali Vefa Öztürk, Müge Zeynep Özdemir, Melahat Kurutepe
   
 3.POSTER TORAKS KONGRESİ 2006: Kliniğimizin Akciğer Kanseri Olgularının 5 Parametreye Göre Retrospektif DeğerlendirilmesiTarih: 22.04.2006Yazarlar: Nalan Adıgüzel,
Sema Saraç ,Özlen Tümer ,Selahattin Öztaş ,Vefa Öztürk ,Melahat Kurutepe
   
 4.POSTER TORAKS 2010:KOAH HASTALARINDA PULSE OKSİMETRE DOĞRULUĞUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
ACCURACY AND CORRELATION OF PULSEOXYMETRY IN COPD PATIENTS
SELAHATTİN ÖZTAŞ 1 EYLEM ACARTÜRK 1 YELDA TEZEL 1 ALİ VEFA ÖZTÜRK 1 MÜGE ÖZDEMİR 1 GÜLİZ ATAÇ 1 ÖZLEN TÜMER 1 MELAHAT KURUTEPE 1
   
 5.POSTER TORAKS 2010:YAYGIN CİLT TUTULUMUYLA SEYREDEN NÖROFİBROMATOZİS OLGUSUNDA AKCİĞER KANSERİ BİRLİKTELİĞİ
COEXISTANCE OF ‘‘LUNG CANCER’’ AND ‘‘NEUROFIBROMATOSIS WITH WIDESPREAD SKIN NEUROFIBROMAS’’
SELAHATTİN ÖZTAŞ 1 ÖZLEN TÜMER 1 VEFA ÖZTÜRK 1 GÜL ERDAL 1 YELDA TEZEL 1 MÜGE ÖZDEMİR 1 GÜLİZ ATAÇ 1 MELAHAT KURUTEPE 1
 
  6, POSTER TORAKS 2010: TRAKEAL ÜLSERASYONLAR VE ANTRAKOZİSLE SEYREDEN ENDOBRONŞİAL TÜBERKÜLOZİS OLGUSU
SELAHATTİN ÖZTAŞ 1 VEFA ÖZTÜRK 1 EYLEM ACARTÜRK 1 GÜL ERDAL 1 YELDA TEZEL 1 MÜGE ÖZDEMİR 1 GÜLİZ ATAÇ 1 ÖZLEN TÜMER 1 MELAHAT KURUTEPE 1
 
  7.POSTER TORAKS 2010: BİLGİSAYAR TOMOGRAFİ ALTINDA TRANSTORASİK BİOPSİ UYGULAMALARIMIZ
SELAHATTİN ÖZTAŞ 1 GÜL ERDAL 1 EYLEM ACARTÜRK 1 YELDA TEZEL 1 VEFA ÖZTÜRK 1 MÜGE ÖZDEMİR 1 GÜLİZ ATAÇ 1 ÖZLEN TÜMER 1 MELAHAT KURUTEPE 1
 
 8.POSTER TORAKS 2010:AKCİĞER KANSERLERİNDE PET-CT DE SAPTANAN KİTLE SUDMAKS/ LENFADENOPATİ SUDMAKS ORANLARININ MEDİASTİNAL METASTAZ TESPİTİNDEKİ YERİ
SELAHATTİN ÖZTAŞ, VEFA ÖZTÜRK, EYLEM ACARTÜRK, YELDA TEZEL, MÜGE ÖZDEMİR, GÜLİZ ATAÇ, GÜL ERDAL, ÖZLEN TÜMER, MELAHAT KURUTEPE,  
 
 9.POSTER TORAKS 2010:PET POZİTİF NODÜLER VE KİTLESEL AKCİĞER TUTULUM İLE SEYREDEN METASTATİK KANSER İZLENİMLİ AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGULARIMIZ
SELAHATTİN ÖZTAŞ 1 VEFA ÖZTÜRK 1 EYLEM ACARTÜRK 1 YELDA TEZEL 1 MÜGE ÖZDEMİR 1 GÜLİZ ATAÇ 1 ÖZLEN TÜMER 1 MELAHAT KURUTEPE 1
   
10.XXV. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRES‹ 18 - 20 Eylül 2008 : SÖZLÜ BİLDİRİ:
KLİNİĞİMİZDE YATAN TÜBERKÜLOZ HASTALARININ KOHORT ANALİZİ
MELAHAT KURUTEPE 1
 
11. POSTER TORAKS 2010: TRAKEAL ÜLSERASYONLAR VE ANTRAKOZİSLE SEYREDEN ENDOBRONŞİAL TÜBERKÜLOZİS OLGUSU
SELAHATTİN ÖZTAŞ 1 VEFA ÖZTÜRK 1 EYLEM ACARTÜRK 1 GÜL ERDAL 1 YELDA TEZEL 1 MÜGE ÖZDEMİR 1 GÜLİZ ATAÇ 1 ÖZLEN TÜMER 1 MELAHAT KURUTEPE 1
 
12.POSTER TORAKS 2010: BİLGİSAYAR TOMOGRAFİ ALTINDA TRANSTORASİK BİOPSİ UYGULAMALARIMIZ
SELAHATTİN ÖZTAŞ 1 GÜL ERDAL 1 EYLEM ACARTÜRK 1 YELDA TEZEL 1 VEFA ÖZTÜRK 1 MÜGE ÖZDEMİR 1 GÜLİZ ATAÇ 1 ÖZLEN TÜMER 1 MELAHAT KURUTEPE 1

13.POSTER TORAKS 2010:AKCİĞER KANSERLERİNDE PET-CT DE SAPTANAN KİTLE SUDMAKS/ LENFADENOPATİ SUDMAKS ORANLARININ MEDİASTİNAL METASTAZ TESPİTİNDEKİ YERİ
SELAHATTİN ÖZTAŞ, VEFA ÖZTÜRK, EYLEM ACARTÜRK, YELDA TEZEL, MÜGE ÖZDEMİR, GÜLİZ ATAÇ, GÜL ERDAL, ÖZLEN TÜMER, MELAHAT KURUTEPE,  

14.POSTER TORAKS 2010:PET POZİTİF NODÜLER VE KİTLESEL AKCİĞER TUTULUM İLE SEYREDEN METASTATİK KANSER İZLENİMLİ AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGULARIMIZ
SELAHATTİN ÖZTAŞ 1 VEFA ÖZTÜRK 1 EYLEM ACARTÜRK 1 YELDA TEZEL 1 MÜGE ÖZDEMİR 1 GÜLİZ ATAÇ 1 ÖZLEN TÜMER 1 MELAHAT KURUTEPE 1
 
15. XXV. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRES‹ 18 - 20 Eylül 2008 : SÖZLÜ BİLDİRİ:
KLİNİĞİMİZDE YATAN TÜBERKÜLOZ HASTALARININ KOHORT ANALİZİ
 Özlen TÜMER, Melahat KURUTEPE, Eylem ACARTÜRK, Selahattin ÖZTAfi, Sema SARAÇ, Yelda TEZEL, A.Vefa ÖZTÜRK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Istanbul
   
16. XXV. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRES‹ 18 - 20 Eylül 2008 : SÖZLÜ BİLDİRİ:
S-17 KLİNİĞİMİZDE YATAN TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLERDE AĞIRLAŞTIRICI VE RİSK FAKTÖRLERİNİN DAĞILIMI
S.ÖZTAŞ, M.KURUTEPE, A.Vefa ÖZTÜRK, S.SARAÇ, Ö.TÜMER, E.ACARTÜRK, Y.TEZEL Süreyyapafla Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul