Anti Kanser Aşıları

Hastaya özel olarak üretilen anti kanser aşılarının üretimi için, hastadan aferez yolu ile toplanan hücrelerden izole edilen mononükleer hücrelerden, monosit hücreler elde edilir.

Bu monosit hücreler çeşitli büyüme faktörleri ve sitokinlerin desteği ile dendritik hücrelere dönüştürülür. Elde edilen dendritik hücrelere, hastaya ait tümör biyopsisinden elde edilen tümör antijenleri veya tümöre spesifik hazır antijenler tanıtılır.

In-vitro çalışmalar olgunlaşma sürecini tamamlamış dendritik hücrelerin, tümör antijenine spesifik antikor ve T hücre cevabını % 20 oranında arttırdığını göstermektedir.

Antijen spesifik olgun dendritik hücreler ile başta malign melanom, küçük hücre dışı akciğer kanseri, hepatoma, pankreas, kolon, renal hücreli kanser, multiple myeloma, akut lösemiler ve meme kanseri olmak üzere birçok kanser türünde Faz II aşamasında aktif immunoterapi çalışmaları devam etmektedir.
Bu çalışmaların ortak noktası dendritik hücre bazlı immünoterapinin emniyetli bir uygulama olduğudur.

Anti kanser aşıları halen deneysel klinik uygulamalar kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı onayı ile kullanan ürünlerdir.

FlorenCell – Anti Kanser Aşıları, cGMP koşullarında steril alanlar içerisinde bulanan laboratuvarlarda (in-vitro) aseptik olarak üretilmiş bir immünoterapi ürünüdür.

Otolog kullanım amaçlı üretimi yapılan canlı, steril, apirojen ve güvenilir bir üründür.

Dendritik Hücre Nedir?

Dendritik hücreler, antijen sunan hücrelerin en güçlüsüdür.

Anti Kanser Aşısı’nın Avantajları Nedir?

 • Daha düşük yan etki
 • Daha kolay kullanım
 • Daha doğal tedavi yaklaşımı
 • Güçlü bir adjuvan etkiye sahiptir.

Neden Anti Kanser Aşısı?

 • Raf ömrü 72 saattir.
 • Üretimde allojenik serum kullanılmaz; enfeksiyon bulaş riski yoktur,
 • Talep edildiğinde kanser kök hücre lizatları kullanılabilir,
 • Etkin ve bol miktarda dendritik hücre içerir,
 • Üründeki dendritik hücrelerin T lenfosit uyarı yetenekleri test edilmektedir,
 • Hücrelerin telomeraz enzim aktivitesi, Avrupa Birliği standartlarına göre tümörojenite potansiyeli açısından test edilir.

Diğer İlaçlarla Etkileşim

 • İmmünoterapi ürünleri güvenilirdir.
 • İlaçlarla bilinen herhangi bir etkileşimi yoktur.
 • Hücre metabolizmasını etkileyen ilaçlar, hormonlar, anti-enflamatuarlar, büyüme faktörleri ve sitokinler hücre davranışını etkileyebilir.

Önerilen Kullanım Şekli ve Dozu

FlorenCELL-Anti Kanser Aşı uygulaması dört dozdur. Ancak ikinci doz sonrası etkinlik değerlendirilmeli, 3. ve 4. dozlar hastanın yanıtına göre planlanmalıdır. Sık kullanılan iki protokole göre; ilk iki aşının 7, son iki aşının 15 veya ilk iki aşının 15, son iki aşının 30 gün ara ile uygulanması önerilir. Protokoller hekim önerisiyle planlanabilir. Hekim tercihine bağlı olarak, sadece aşı (yalın uygulama) veya aşı+sitokin ve/veya aşı+bağışıklık kontrol nokta blokörleri şeklinde yapılabilir.

Kontrendikasyonları

Bilinen herhangi bir kontrendikasyonu yoktur.